معنی فارسی کلمه governed

اداره

کاربرد governed در جمله