کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با governed

1. regulated
معنی کلمه

4. administrated
معنی کلمه

5. controlled
معنی کلمه

6. administered
معنی کلمه

7. circumscribed
معنی کلمه

8. constrained
معنی کلمه

10. legislated
معنی کلمه

11. governance
معنی کلمه

12. mandated
معنی کلمه

13. dominated
معنی کلمه

14. jurisdiction
معنی کلمه

16. characterized
معنی کلمه

17. stipulated
معنی کلمه

19. organized
معنی کلمه

21. restricted
معنی کلمه

25. authority
معنی کلمه

26. prescribed
معنی کلمه

27. conditioned
معنی کلمه

28. specified
معنی کلمه

30. determined
معنی کلمه

31. conducted
معنی کلمه

33. subjected
معنی کلمه

35. prevailed
معنی کلمه

36. supervised
معنی کلمه

37. exercised
معنی کلمه

38. provided
معنی کلمه

39. referred
معنی کلمه

40. resolved
معنی کلمه

42. navigated
معنی کلمه

43. stewardship
معنی کلمه

44. disciplined
معنی کلمه

46. mediated
معنی کلمه

47. contained
معنی کلمه

48. addressed
معنی کلمه

51. mentored
معنی کلمه

57. characterised
معنی کلمه

58. adjusted
معنی کلمه

60. spearheaded
معنی کلمه

62. submitted
معنی کلمه

64. directed
معنی کلمه

67. heartland
معنی کلمه

70. authorities
معنی کلمه

73. organised
معنی کلمه

75. guidance
معنی کلمه

77. codified
معنی کلمه

79. enforced
معنی کلمه

80. confederated
معنی کلمه

82. fettered
معنی کلمه

83. subjugated
معنی کلمه

85. legitimated
معنی کلمه

86. promulgated
معنی کلمه

87. abolished
معنی کلمه

88. superseded
معنی کلمه

89. overseen
معنی کلمه

90. colonized
معنی کلمه

91. abrogated
معنی کلمه

92. delegated
معنی کلمه

95. collectivized
معنی کلمه

96. overridden
معنی کلمه

97. encumbered
معنی کلمه

100. apportioned
معنی کلمه

معنی  governed به فارسی