کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با goofy

7. cockamamie
معنی کلمه

8. unreasonable
معنی کلمه

9. cockamamy
معنی کلمه

12. ridiculous
معنی کلمه

13. ludicrous
معنی کلمه

26. hilarious
معنی کلمه

28. humorous
معنی کلمه

34. whimsical
معنی کلمه

38. lighthearted
معنی کلمه

40. clownish
معنی کلمه

48. buffoonish
معنی کلمه

52. mischievous
معنی کلمه

53. childish
معنی کلمه

54. slapstick
معنی کلمه

56. loveable
معنی کلمه

57. adorable
معنی کلمه

60. sarcastic
معنی کلمه

61. irreverent
معنی کلمه

62. outlandish
معنی کلمه

65. endearing
معنی کلمه

74. cloddish
معنی کلمه

75. obnoxious
معنی کلمه

76. sophomoric
معنی کلمه

79. humorless
معنی کلمه

83. humerous
معنی کلمه

84. dimwitted
معنی کلمه

88. unanimated
معنی کلمه

89. charming
معنی کلمه

90. prankish
معنی کلمه

91. snaggletooth
معنی کلمه

93. annoying
معنی کلمه

94. mirthless
معنی کلمه

98. childlike
معنی کلمه

معنی  goofy به فارسی