معنی فارسی کلمه goofy

مسخره

کاربرد goofy در جمله