کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با glam

6. fashionista
معنی کلمه

15. sexiness
معنی کلمه

17. fabulousness
معنی کلمه

18. beau monde
معنی کلمه

19. burlesque
معنی کلمه

20. punk rock
معنی کلمه

25. eyeliner
معنی کلمه

27. bohemian
معنی کلمه

28. cocktail dress
معنی کلمه

31. fabulosity
معنی کلمه

35. playsuit
معنی کلمه

38. gladrags
معنی کلمه

40. chicness
معنی کلمه

42. androgyny
معنی کلمه

44. maquillage
معنی کلمه

45. feminine
معنی کلمه

46. bovver boots
معنی کلمه

51. froufrou
معنی کلمه

53. spangles
معنی کلمه

59. peroxide blonde
معنی کلمه

60. haute couture
معنی کلمه

63. clotheshorse
معنی کلمه

64. scenester
معنی کلمه

69. brassiness
معنی کلمه

70. wardrobes
معنی کلمه

72. drag queen
معنی کلمه

76. dolman sleeve
معنی کلمه

80. supermodels
معنی کلمه

82. postfeminist
معنی کلمه

85. guyliner
معنی کلمه

88. sassiness
معنی کلمه

89. bitchiest
معنی کلمه

90. garishness
معنی کلمه

92. androgenous
معنی کلمه

94. razzmatazz
معنی کلمه

97. pedal pushers
معنی کلمه

98. feminity
معنی کلمه

99. babydoll
معنی کلمه

معنی  glam به فارسی