کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با gimmicks

1. doohickey
معنی کلمه

4. thingamabob
معنی کلمه

6. thingamajig
معنی کلمه

10. dojigger
معنی کلمه

11. thingmabob
معنی کلمه

12. thingmajig
معنی کلمه

13. thingumabob
معنی کلمه

14. thingumajig
معنی کلمه

15. thingummy
معنی کلمه

17. gimmickry
معنی کلمه

19. theatrics
معنی کلمه

22. sleights
معنی کلمه

23. trickery
معنی کلمه

24. stratagems
معنی کلمه

26. platitudes
معنی کلمه

27. giveaways
معنی کلمه

28. catchphrases
معنی کلمه

29. jugglery
معنی کلمه

30. sloganeering
معنی کلمه

31. artifice
معنی کلمه

32. posturing
معنی کلمه

33. gimcrackery
معنی کلمه

34. euphemisms
معنی کلمه

35. hyperbole
معنی کلمه

36. buzzwords
معنی کلمه

37. weasel words
معنی کلمه

39. legerdemain
معنی کلمه

40. freebies
معنی کلمه

41. shenanigans
معنی کلمه

42. histrionics
معنی کلمه

43. mumbo jumbo
معنی کلمه

45. huckstering
معنی کلمه

48. subterfuges
معنی کلمه

49. chicanery
معنی کلمه

51. bonanzas
معنی کلمه

52. embellishments
معنی کلمه

53. novelties
معنی کلمه

54. commercials
معنی کلمه

55. panaceas
معنی کلمه

60. contrivances
معنی کلمه

61. silliness
معنی کلمه

62. abracadabra
معنی کلمه

63. misdirection
معنی کلمه

64. metaphors
معنی کلمه

66. frivolities
معنی کلمه

67. flashiness
معنی کلمه

68. tomfoolery
معنی کلمه

69. gadgetry
معنی کلمه

70. expedients
معنی کلمه

71. promotions
معنی کلمه

72. frippery
معنی کلمه

73. demagoguery
معنی کلمه

74. sophistry
معنی کلمه

81. pretenses
معنی کلمه

82. nostrums
معنی کلمه

84. gobbledygook
معنی کلمه

85. razzmatazz
معنی کلمه

88. sideshows
معنی کلمه

91. wizardry
معنی کلمه

93. verbiage
معنی کلمه

94. moralizing
معنی کلمه

95. claptrap
معنی کلمه

96. flummery
معنی کلمه

97. bafflegab
معنی کلمه

99. showboating
معنی کلمه

100. unoriginality
معنی کلمه

معنی  gimmicks به فارسی