کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با gibberish

2. gobbledegook
معنی کلمه

8. commercial
معنی کلمه

9. baragouin
معنی کلمه

10. gobbledygook
معنی کلمه

12. mumbo jumbo
معنی کلمه

18. verbiage
معنی کلمه

19. technobabble
معنی کلمه

21. bullshit
معنی کلمه

23. claptrap
معنی کلمه

24. legalese
معنی کلمه

25. balderdash
معنی کلمه

29. galimatias
معنی کلمه

31. jabberwocky
معنی کلمه

32. amphigory
معنی کلمه

34. non sequitur
معنی کلمه

36. amphigoric
معنی کلمه

37. monosyllables
معنی کلمه

38. inanities
معنی کلمه

40. pidgin english
معنی کلمه

41. onomatopoeia
معنی کلمه

42. diphthongs
معنی کلمه

43. echolalia
معنی کلمه

45. stultiloquy
معنی کلمه

46. neologisms
معنی کلمه

47. bureaucratese
معنی کلمه

49. exclamations
معنی کلمه

52. tautology
معنی کلمه

54. word salad
معنی کلمه

55. swearword
معنی کلمه

56. journalese
معنی کلمه

57. stultiloquence
معنی کلمه

58. pronounciation
معنی کلمه

59. malapropism
معنی کلمه

60. ecobabble
معنی کلمه

61. vocabulary
معنی کلمه

64. mispronunciations
معنی کلمه

65. stultiloquent
معنی کلمه

67. numbskull
معنی کلمه

68. homophones
معنی کلمه

72. fiddlesticks
معنی کلمه

74. double talk
معنی کلمه

75. comprehension
معنی کلمه

76. sarcasms
معنی کلمه

77. monotone
معنی کلمه

79. driveller
معنی کلمه

80. scansion
معنی کلمه

83. slanguage
معنی کلمه

85. preambles
معنی کلمه

86. ignoramus
معنی کلمه

87. chachalaca
معنی کلمه

92. horseshit
معنی کلمه

94. spellchecker
معنی کلمه

95. syllables
معنی کلمه

96. singsongy
معنی کلمه

97. platitudes
معنی کلمه

98. hyperbole
معنی کلمه

99. sophistries
معنی کلمه

100. shorthand
معنی کلمه

معنی  gibberish به فارسی