کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با gems

6. precious stone
معنی کلمه

8. treasures
معنی کلمه

9. gemstones
معنی کلمه

10. diamonds
معنی کلمه

13. boulders
معنی کلمه

19. rarities
معنی کلمه

20. emeralds
معنی کلمه

21. obscurities
معنی کلمه

22. semiprecious
معنی کلمه

23. masterpieces
معنی کلمه

26. amethysts
معنی کلمه

28. morganite
معنی کلمه

32. treasure trove
معنی کلمه

34. oddities
معنی کلمه

36. sapphires
معنی کلمه

37. beauties
معنی کلمه

38. artefacts
معنی کلمه

41. artifacts
معنی کلمه

42. labradorite
معنی کلمه

43. antiques
معنی کلمه

45. treasure chest
معنی کلمه

47. rembrandts
معنی کلمه

50. classics
معنی کلمه

51. costume jewelry
معنی کلمه

56. tanzanite
معنی کلمه

58. castoffs
معنی کلمه

59. brooches
معنی کلمه

62. minerals
معنی کلمه

63. solitaires
معنی کلمه

64. silverwork
معنی کلمه

65. tsavorite
معنی کلمه

66. trinkets
معنی کلمه

67. sparkles
معنی کلمه

68. curiosities
معنی کلمه

70. bibelots
معنی کلمه

71. carnelian
معنی کلمه

72. earrings
معنی کلمه

74. mother lode
معنی کلمه

77. collectibles
معنی کلمه

78. embellishments
معنی کلمه

80. brilliants
معنی کلمه

82. hollowware
معنی کلمه

83. stinkers
معنی کلمه

87. bargains
معنی کلمه

88. bons mots
معنی کلمه

89. clinkers
معنی کلمه

91. antiquarians
معنی کلمه

92. moonstone
معنی کلمه

93. cabochons
معنی کلمه

94. numismatics
معنی کلمه

95. crown jewels
معنی کلمه

96. surprises
معنی کلمه

97. silverplate
معنی کلمه

98. corundum
معنی کلمه

99. antiquities
معنی کلمه

100. bonanzas
معنی کلمه

معنی  gems به فارسی