کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با gazes

9. glowering
معنی کلمه

12. saunters
معنی کلمه

15. glinting
معنی کلمه

22. twinkles
معنی کلمه

24. gesticulates
معنی کلمه

27. gesturing
معنی کلمه

34. scowling
معنی کلمه

36. scurries
معنی کلمه

37. descends
معنی کلمه

38. unmoving
معنی کلمه

40. clasping
معنی کلمه

43. glistening
معنی کلمه

44. glimpsed
معنی کلمه

48. skitters
معنی کلمه

51. admiring
معنی کلمه

54. slouched
معنی کلمه

56. silhouetted
معنی کلمه

57. shimmers
معنی کلمه

59. furrowed
معنی کلمه

62. frowning
معنی کلمه

68. distance
معنی کلمه

84. direction
معنی کلمه

88. expression
معنی کلمه

92. reflection
معنی کلمه

95. portrait
معنی کلمه

99. admiration
معنی کلمه

معنی  gazes به فارسی