معنی فارسی کلمه gained

به دست آورد

کاربرد gained در جمله