کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Gymnast

2. gymnastics
معنی کلمه

4. balance beam
معنی کلمه

6. figure skater
معنی کلمه

8. pommel horse
معنی کلمه

9. weightlifter
معنی کلمه

13. ballet dancer
معنی کلمه

14. decathlete
معنی کلمه

15. ballerina
معنی کلمه

16. wrestler
معنی کلمه

17. pentathlete
معنی کلمه

19. medalist
معنی کلمه

20. aerialist
معنی کلمه

21. prima ballerina
معنی کلمه

22. triathlete
معنی کلمه

23. olympian
معنی کلمه

25. backstroker
معنی کلمه

26. contortionist
معنی کلمه

27. sportswoman
معنی کلمه

28. breaststroker
معنی کلمه

29. baton twirler
معنی کلمه

31. pentathlon
معنی کلمه

32. sprinter
معنی کلمه

33. speedskater
معنی کلمه

34. volleyball
معنی کلمه

36. handstand
معنی کلمه

38. biathlete
معنی کلمه

39. tightrope walker
معنی کلمه

40. contortion
معنی کلمه

41. uneven bars
معنی کلمه

42. pole vaulter
معنی کلمه

43. pole vaulting
معنی کلمه

44. parallel bars
معنی کلمه

45. powerlifter
معنی کلمه

46. olga korbut
معنی کلمه

47. figure skating
معنی کلمه

48. volleyballer
معنی کلمه

49. freestyler
معنی کلمه

50. steeplechaser
معنی کلمه

52. equestrienne
معنی کلمه

53. roller skater
معنی کلمه

55. markswoman
معنی کلمه

56. weightlifting
معنی کلمه

57. medaling
معنی کلمه

58. racewalking
معنی کلمه

59. pole vault
معنی کلمه

61. comaneci
معنی کلمه

62. basketballer
معنی کلمه

63. gymnastic apparatus
معنی کلمه

64. ballroom dance
معنی کلمه

66. roundoff
معنی کلمه

67. handspring
معنی کلمه

69. snowboarder
معنی کلمه

70. ropewalker
معنی کلمه

72. oarswoman
معنی کلمه

73. horsewoman
معنی کلمه

75. ballroom dancing
معنی کلمه

76. collegian
معنی کلمه

81. majorette
معنی کلمه

83. marathoner
معنی کلمه

84. silver medal
معنی کلمه

85. shot putter
معنی کلمه

88. grappler
معنی کلمه

90. ropedancer
معنی کلمه

91. trapshooter
معنی کلمه

92. teeterboard
معنی کلمه

94. hoopster
معنی کلمه

96. choreographer
معنی کلمه

97. classical ballet
معنی کلمه

99. bobsledder
معنی کلمه

100. trampolining
معنی کلمه

معنی  Gymnast به فارسی