کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Gum

1. chewing gum
معنی کلمه

10. sugarless
معنی کلمه

28. tragacanth
معنی کلمه

29. bubble gum
معنی کلمه

31. bubblegum
معنی کلمه

32. peppermint
معنی کلمه

34. mouthwash
معنی کلمه

35. spearmint
معنی کلمه

37. tooth decay
معنی کلمه

40. gummiferous
معنی کلمه

41. gummosis
معنی کلمه

43. gummosity
معنی کلمه

44. radiodontia
معنی کلمه

45. karaya gum
معنی کلمه

47. wintergreen
معنی کلمه

48. opopanax
معنی کلمه

49. lollipop
معنی کلمه

50. licorice
معنی کلمه

51. pastilles
معنی کلمه

52. bassorin
معنی کلمه

53. nyssa sylvatica
معنی کلمه

54. sarcocol
معنی کلمه

55. liquorice
معنی کلمه

57. sour gum
معنی کلمه

58. guttifer
معنی کلمه

59. lozenges
معنی کلمه

61. deodorant
معنی کلمه

62. peppermint gum
معنی کلمه

63. manna gum
معنی کلمه

67. dentifrice
معنی کلمه

69. gum resin
معنی کلمه

70. mentholated
معنی کلمه

75. sagapenum
معنی کلمه

76. cigarettes
معنی کلمه

78. leukoplakia
معنی کلمه

79. euphorbium
معنی کلمه

80. guttiferous
معنی کلمه

83. horehound
معنی کلمه

85. peppermint candy
معنی کلمه

86. osteodentine
معنی کلمه

87. soda pop
معنی کلمه

88. betel nut
معنی کلمه

89. dentiscalp
معنی کلمه

90. jawbreakers
معنی کلمه

92. superglue
معنی کلمه

93. scotch tape
معنی کلمه

95. lip balm
معنی کلمه

97. cola nut
معنی کلمه

98. chocolate
معنی کلمه

99. primary tooth
معنی کلمه

100. trench mouth
معنی کلمه

معنی  Gum به فارسی