معنی فارسی کلمه Guarantee

ضمانت‌، تعهد، ضامن‌، وثیقه‌، سپرده‌، ضمانت‌ كردن‌، تعهد، كردن‌، عهده‌ دار شدن‌.

کاربرد Guarantee در جمله

صفات مرتبط با Guarantee

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Guarantee

8. undertake
معنی کلمه

10. assurances
معنی کلمه

11. assurance
معنی کلمه

13. assuring
معنی کلمه

16. certainty
معنی کلمه

18. ensuring
معنی کلمه

19. guarantor
معنی کلمه

20. safeguard
معنی کلمه

23. backstop
معنی کلمه

26. reassurance
معنی کلمه

29. warranties
معنی کلمه

31. maintain
معنی کلمه

32. safeguards
معنی کلمه

34. recourse
معنی کلمه

37. securing
معنی کلمه

38. underwrite
معنی کلمه

39. reassure
معنی کلمه

40. provision
معنی کلمه

41. protection
معنی کلمه

45. indemnity
معنی کلمه

46. suretyship
معنی کلمه

48. collateral
معنی کلمه

53. commitment
معنی کلمه

54. safeguarded
معنی کلمه

55. establish
معنی کلمه

57. safeguarding
معنی کلمه

58. preserve
معنی کلمه

59. protects
معنی کلمه

61. afforded
معنی کلمه

71. insurance
معنی کلمه

73. providing
معنی کلمه

75. security
معنی کلمه

77. securities
معنی کلمه

78. mortgage
معنی کلمه

79. protecting
معنی کلمه

81. certification
معنی کلمه

82. underwriting
معنی کلمه

83. guardian
معنی کلمه

85. underwritten
معنی کلمه

87. warranted
معنی کلمه

91. undertaking
معنی کلمه

92. maintenance
معنی کلمه

93. coverage
معنی کلمه

94. interest
معنی کلمه

95. sponsorship
معنی کلمه

96. creditor
معنی کلمه

97. underlie
معنی کلمه

معنی  Guarantee به فارسی