معنی فارسی کلمه Guarantee

ضمانت‌، تعهد، ضامن‌، وثیقه‌، سپرده‌، ضمانت‌ كردن‌، تعهد، كردن‌، عهده‌ دار شدن‌.

کاربرد Guarantee در جمله