معنی فارسی کلمه Grille

(llirg) پنجره‌ مشبك‌، شبكه‌، پنجره‌ كوچك‌ بلیط‌ فروشها، (در سینما و غیره‌).

کاربرد Grille در جمله

صفات مرتبط با Grille

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Grille

1. radiator grille
معنی کلمه

2. grillwork
معنی کلمه

19. roasting
معنی کلمه

21. parrilla
معنی کلمه

26. taillight
معنی کلمه

28. underbody
معنی کلمه

29. exterior
معنی کلمه

30. headlight
معنی کلمه

32. radiator
معنی کلمه

34. headlamp
معنی کلمه

36. interior
معنی کلمه

37. cladding
معنی کلمه

38. exhaust manifold
معنی کلمه

39. trunk lid
معنی کلمه

40. roofline
معنی کلمه

42. brightwork
معنی کلمه

45. beltline
معنی کلمه

47. fastback
معنی کلمه

56. whitewalls
معنی کلمه

58. intercooler
معنی کلمه

59. bodywork
معنی کلمه

60. diffusor
معنی کلمه

61. faceplate
معنی کلمه

62. sunblind
معنی کلمه

64. rev counter
معنی کلمه

65. wheelbase
معنی کلمه

67. notchback
معنی کلمه

68. mudguards
معنی کلمه

70. gear lever
معنی کلمه

71. torsion bar
معنی کلمه

72. binnacle
معنی کلمه

74. moonroof
معنی کلمه

75. paintwork
معنی کلمه

78. moldings
معنی کلمه

79. backplate
معنی کلمه

80. bullnose
معنی کلمه

82. nosepiece
معنی کلمه

83. fanlight
معنی کلمه

84. headstock
معنی کلمه

86. stabilizer bar
معنی کلمه

87. diffuser
معنی کلمه

89. cylinder
معنی کلمه

93. liftgate
معنی کلمه

94. silhouette
معنی کلمه

95. intake manifold
معنی کلمه

98. gunmetal
معنی کلمه

99. drivetrain
معنی کلمه

معنی  Grille به فارسی