معنی فارسی کلمه Grille

(llirg) پنجره‌ مشبك‌، شبكه‌، پنجره‌ كوچك‌ بلیط‌ فروشها، (در سینما و غیره‌).

کاربرد Grille در جمله