معنی فارسی کلمه Grid

سیخ‌، سیخ‌ شبكه‌ای‌، رشته‌ های‌ درهم‌ و برهم‌ راه‌ اهن‌ و، مانند ان‌، دریچه‌ سوراخ‌ سوراخ‌، سیخ‌ دار كردن‌، با، رشته‌ها و میله‌های‌ درهم‌ و بر هم‌ مجهز كردن‌، كباب‌ كردن‌، توری‌.

کاربرد Grid در جمله

صفات مرتبط با Grid

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Grid

1. power grid
معنی کلمه

3. control grid
معنی کلمه

4. power system
معنی کلمه

5. reference grid
معنی کلمه

6. electricity
معنی کلمه

8. transformer
معنی کلمه

10. crossword
معنی کلمه

11. networks
معنی کلمه

18. framework
معنی کلمه

22. networked
معنی کلمه

23. template
معنی کلمه

24. structure
معنی کلمه

32. coordinates
معنی کلمه

35. perimeter
معنی کلمه

36. internet
معنی کلمه

37. worksheet
معنی کلمه

40. programming
معنی کلمه

43. templates
معنی کلمه

45. schedule
معنی کلمه

46. checklist
معنی کلمه

47. networking
معنی کلمه

52. schedules
معنی کلمه

62. coordinated
معنی کلمه

64. staffing
معنی کلمه

67. headcount
معنی کلمه

71. township
معنی کلمه

72. roasting
معنی کلمه

76. discreet
معنی کلمه

82. substation
معنی کلمه

83. interconnection
معنی کلمه

84. photovoltaic
معنی کلمه

85. graticulate
معنی کلمه

87. grivation
معنی کلمه

88. inverter
معنی کلمه

89. circuits
معنی کلمه

90. islanding
معنی کلمه

91. pit lane
معنی کلمه

93. alternator
معنی کلمه

96. grand prix
معنی کلمه

97. intermittency
معنی کلمه

98. utilities
معنی کلمه

99. transmission
معنی کلمه

100. kilovolts
معنی کلمه

معنی  Grid به فارسی