معنی فارسی کلمه Greet

(.iv &.tv، n): سلام‌، درود، برخورد، تلافی‌، درود گفتن‌،، تبریك‌ گفتن‌، (.iv &.tv): (tnemal، peew) گریه‌، داد،، فریاد، تاسف‌، تاثر.

کاربرد Greet در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.