کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Greet

1. recognize
معنی کلمه

2. welcoming
معنی کلمه

7. congratulate
معنی کلمه

8. celebrate
معنی کلمه

10. welcomed
معنی کلمه

11. welcomes
معنی کلمه

12. commemorate
معنی کلمه

14. accommodate
معنی کلمه

16. compliment
معنی کلمه

20. celebrates
معنی کلمه

23. acknowledge
معنی کلمه

30. applauds
معنی کلمه

36. receives
معنی کلمه

37. commended
معنی کلمه

38. priscilla
معنی کلمه

48. resalute
معنی کلمه

49. serenade
معنی کلمه

50. escorted
معنی کلمه

53. cheering
معنی کلمه

56. schmooze
معنی کلمه

57. cordial reception
معنی کلمه

60. buttonholed
معنی کلمه

63. clapping
معنی کلمه

66. converse
معنی کلمه

68. grinning
معنی کلمه

70. interact
معنی کلمه

71. accompany
معنی کلمه

73. saluting
معنی کلمه

75. costumed
معنی کلمه

76. thronged
معنی کلمه

77. hollered
معنی کلمه

78. strolled
معنی کلمه

82. disembarked
معنی کلمه

84. promenaded
معنی کلمه

87. congregated
معنی کلمه

94. christen
معنی کلمه

99. sauntered
معنی کلمه

100. glowered
معنی کلمه

معنی  Greet به فارسی