کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Greenhouse

1. glasshouse
معنی کلمه

3. conservatory
معنی کلمه

5. emissions
معنی کلمه

12. reduction
معنی کلمه

17. occlusion
معنی کلمه

22. vegetable garden
معنی کلمه

24. hothouse
معنی کلمه

25. hydroponics
معنی کلمه

26. horticulture
معنی کلمه

27. seedling
معنی کلمه

28. houseplant
معنی کلمه

29. root cellar
معنی کلمه

30. herb garden
معنی کلمه

31. phytotron
معنی کلمه

32. insectary
معنی کلمه

34. cold frame
معنی کلمه

35. mandevilla
معنی کلمه

36. staghorn fern
معنی کلمه

37. terrarium
معنی کلمه

38. stovehouse
معنی کلمه

41. arboretum
معنی کلمه

42. compost pile
معنی کلمه

43. potting shed
معنی کلمه

45. shelterbelt
معنی کلمه

46. poinsettias
معنی کلمه

47. geraniums
معنی کلمه

48. gloxinia
معنی کلمه

49. pachysandra
معنی کلمه

51. mason bee
معنی کلمه

52. brugmansia
معنی کلمه

53. anthurium
معنی کلمه

54. composting
معنی کلمه

55. liriodendron
معنی کلمه

56. cymbidiums
معنی کلمه

59. botanical garden
معنی کلمه

61. succulents
معنی کلمه

62. camphor tree
معنی کلمه

64. delphiniums
معنی کلمه

65. wax begonia
معنی کلمه

66. compost heap
معنی کلمه

68. pumpkins
معنی کلمه

69. nurserymen
معنی کلمه

70. mulberry tree
معنی کلمه

73. blueberry bush
معنی کلمه

74. cattleya
معنی کلمه

75. trumpet vine
معنی کلمه

76. rosebush
معنی کلمه

81. bromeliad
معنی کلمه

84. coneflowers
معنی کلمه

85. gardeners
معنی کلمه

87. horticulturalist
معنی کلمه

88. honeysuckles
معنی کلمه

90. podocarpus
معنی کلمه

91. euonymous
معنی کلمه

92. gliricidia
معنی کلمه

93. amaryllis
معنی کلمه

94. vegetable
معنی کلمه

95. radishes
معنی کلمه

96. golden pothos
معنی کلمه

97. grapevines
معنی کلمه

98. crepe myrtle
معنی کلمه

99. digestor
معنی کلمه

100. packhouse
معنی کلمه

معنی  Greenhouse به فارسی