کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Greed

3. covetousness
معنی کلمه

16. breeding
معنی کلمه

19. anticorruption
معنی کلمه

20. esurience
معنی کلمه

21. selfishness
معنی کلمه

22. greediness
معنی کلمه

24. gluttony
معنی کلمه

25. arrogance
معنی کلمه

27. cupidity
معنی کلمه

28. irresponsibility
معنی کلمه

29. stupidity
معنی کلمه

30. venality
معنی کلمه

31. recklessness
معنی کلمه

34. rapaciousness
معنی کلمه

35. capitalism
معنی کلمه

36. immorality
معنی کلمه

37. wickedness
معنی کلمه

38. opportunism
معنی کلمه

39. hypocrisy
معنی کلمه

40. ignorance
معنی کلمه

41. jealousy
معنی کلمه

42. dishonesty
معنی کلمه

43. foolishness
معنی کلمه

44. consumerism
معنی کلمه

45. megalomania
معنی کلمه

46. laziness
معنی کلمه

48. meanness
معنی کلمه

49. incompetence
معنی کلمه

50. cowardice
معنی کلمه

51. narcissism
معنی کلمه

52. callousness
معنی کلمه

53. egomania
معنی کلمه

54. depravity
معنی کلمه

55. cronyism
معنی کلمه

56. acquisitiveness
معنی کلمه

57. perversity
معنی کلمه

58. miserliness
معنی کلمه

59. vindictiveness
معنی کلمه

60. pleonexia
معنی کلمه

61. profiteering
معنی کلمه

63. irrationality
معنی کلمه

65. unscrupulousness
معنی کلمه

66. pigheadedness
معنی کلمه

67. materialism
معنی کلمه

68. improvidence
معنی کلمه

69. corruptness
معنی کلمه

70. rottenness
معنی کلمه

71. corporatism
معنی کلمه

72. capitalists
معنی کلمه

73. cynicism
معنی کلمه

74. shamelessness
معنی کلمه

76. plutocracy
معنی کلمه

77. slothfulness
معنی کلمه

78. altruism
معنی کلمه

79. gullibility
معنی کلمه

80. egocentrism
معنی کلمه

81. excesses
معنی کلمه

82. heartlessness
معنی کلمه

83. rascality
معنی کلمه

84. shortsightedness
معنی کلمه

85. malfeasance
معنی کلمه

86. amorality
معنی کلمه

88. careerism
معنی کلمه

89. cravenness
معنی کلمه

91. machiavellianism
معنی کلمه

92. mendacity
معنی کلمه

93. duplicity
معنی کلمه

94. oligarchy
معنی کلمه

96. wrongheadedness
معنی کلمه

98. malignity
معنی کلمه

99. kleptocracy
معنی کلمه

100. populism
معنی کلمه

معنی  Greed به فارسی