کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Greasy

6. oleaginous
معنی کلمه

8. sebaceous
معنی کلمه

12. fattening
معنی کلمه

18. fat-free
معنی کلمه

24. slippery
معنی کلمه

43. nidorous
معنی کلمه

47. flavourless
معنی کلمه

51. untoasted
معنی کلمه

54. thickish
معنی کلمه

56. elaeolite
معنی کلمه

59. gelatinous
معنی کلمه

60. pinguidinous
معنی کلمه

64. unguinous
معنی کلمه

68. flavorless
معنی کلمه

69. glutinous
معنی کلمه

70. garlicky
معنی کلمه

72. overcooked
معنی کلمه

78. bolognese
معنی کلمه

83. crustier
معنی کلمه

88. inedible
معنی کلمه

89. unappetizing
معنی کلمه

90. mucilaginous
معنی کلمه

92. juiceless
معنی کلمه

95. jellylike
معنی کلمه

98. sweetish
معنی کلمه

100. unshapely
معنی کلمه

معنی  Greasy به فارسی