معنی فارسی کلمه Greasy

روغنی‌، چرب‌، روغن‌ دار، (مج.) چاپلوسانه‌.

کاربرد Greasy در جمله