معنی فارسی کلمه Grass

علف‌، سبزه‌، چمن‌، ماری‌ جوانا، با علف‌ پوشاندن‌، چمن‌، زار كردن‌، چراندن‌، چریدن‌، علف‌ خوردن‌.

کاربرد Grass در جمله

1. which connects lower city with Grass

2. own garden , if you have Grass - the Grass grows . You have to cut it , so you mow the

3. switchGrass this is a native Grass it

4. glass wall just hits the Grass and it

5. penguins penguins summon upon Grass I

6. and Grass just outside Paris is the

7. The colors were chosen to go with the green Grass and gray-blue sky of London .

8. Now , go back , show me the Grass .

9. tried yet and Grass can you imagine that

10. Grass so the animals that fly around and

11. looking out from this Grass at that this

صفات مرتبط با Grass

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Grass

4. pasturage
معنی کلمه

6. cannabis sativa
معنی کلمه

8. marihuana
معنی کلمه

9. marijuana
معنی کلمه

10. cannabis
معنی کلمه

15. mary jane
معنی کلمه

24. grass over
معنی کلمه

25. mary-jane
معنی کلمه

27. denounce
معنی کلمه

28. give away
معنی کلمه

31. vegetation
معنی کلمه

36. grassland
معنی کلمه

38. greenery
معنی کلمه

39. tallgrass
معنی کلمه

40. pastureland
معنی کلمه

41. grasslands
معنی کلمه

44. eelgrass
معنی کلمه

45. herbaceous
معنی کلمه

48. prairies
معنی کلمه

49. rangeland
معنی کلمه

62. pickerel
معنی کلمه

94. exciting
معنی کلمه

95. informer
معنی کلمه

96. drafting
معنی کلمه

98. gramineae
معنی کلمه

100. aspiring
معنی کلمه

معنی  Grass به فارسی