معنی فارسی کلمه Grass

علف‌، سبزه‌، چمن‌، ماری‌ جوانا، با علف‌ پوشاندن‌، چمن‌، زار كردن‌، چراندن‌، چریدن‌، علف‌ خوردن‌.

کاربرد Grass در جمله

1. tried yet and Grass can you imagine that

2. Grass so the animals that fly around and

3. looking out from this Grass at that this

4. Now , go back , show me the Grass .

5. The colors were chosen to go with the green Grass and gray-blue sky of London .

6. and Grass just outside Paris is the

7. which connects lower city with Grass

8. own garden , if you have Grass - the Grass grows . You have to cut it , so you mow the

9. penguins penguins summon upon Grass I

10. glass wall just hits the Grass and it

11. switchGrass this is a native Grass it