کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Granular

4. chondritic
معنی کلمه

7. coarse-grained
معنی کلمه

8. farinaceous
معنی کلمه

9. granulose
معنی کلمه

11. granulated
معنی کلمه

12. detailed
معنی کلمه

15. comprehensive
معنی کلمه

16. thorough
معنی کلمه

17. powdered
معنی کلمه

18. frictional
معنی کلمه

19. granulosa
معنی کلمه

20. coarsely
معنی کلمه

24. cohesionless
معنی کلمه

25. hypidiomorphic
معنی کلمه

26. in-depth
معنی کلمه

27. step-by-step
معنی کلمه

28. granulous
معنی کلمه

29. nongranular
معنی کلمه

30. granularly
معنی کلمه

31. stateful
معنی کلمه

32. contextual
معنی کلمه

33. vulpinite
معنی کلمه

34. entoplasm
معنی کلمه

35. filterable
معنی کلمه

36. extensible
معنی کلمه

37. actionable
معنی کلمه

38. thixotropic
معنی کلمه

39. granuliferous
معنی کلمه

40. adsorptive
معنی کلمه

41. segmented
معنی کلمه

42. reactive
معنی کلمه

43. hygroscopic
معنی کلمه

44. granulate
معنی کلمه

45. customizable
معنی کلمه

46. aggregated
معنی کلمه

47. boltonite
معنی کلمه

48. enchylemma
معنی کلمه

50. optimized
معنی کلمه

51. nonporous
معنی کلمه

52. heterogeneous
معنی کلمه

53. centralized
معنی کلمه

55. graphical
معنی کلمه

57. nonionic
معنی کلمه

58. trackable
معنی کلمه

59. claylike
معنی کلمه

60. analytic
معنی کلمه

61. hierarchical
معنی کلمه

62. specific
معنی کلمه

65. scalable
معنی کلمه

66. intuitive
معنی کلمه

67. agglomerated
معنی کلمه

68. aperiodic
معنی کلمه

69. repeatable
معنی کلمه

70. phenolic
معنی کلمه

71. insulative
معنی کلمه

72. rheological
معنی کلمه

73. flocculent
معنی کلمه

74. colophonite
معنی کلمه

75. transactional
معنی کلمه

76. postemergence
معنی کلمه

78. topological
معنی کلمه

79. deterministic
معنی کلمه

80. extrusive
معنی کلمه

81. quantitative
معنی کلمه

82. powderiness
معنی کلمه

83. differentiable
معنی کلمه

85. compartmented
معنی کلمه

86. pseudorhabdite
معنی کلمه

87. predictive
معنی کلمه

88. immiscible
معنی کلمه

89. undissolved
معنی کلمه

91. respirable
معنی کلمه

92. unstructured
معنی کلمه

93. bindable
معنی کلمه

94. pulverulence
معنی کلمه

95. proteinaceous
معنی کلمه

97. fermentable
معنی کلمه

98. chromatographic
معنی کلمه

99. wettable
معنی کلمه

100. crystallite
معنی کلمه

معنی  Granular به فارسی