کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Grandeur

2. magnificence
معنی کلمه

3. grandness
معنی کلمه

5. brilliance
معنی کلمه

6. splendour
معنی کلمه

7. magnanimousness
معنی کلمه

12. vastness
معنی کلمه

13. greatness
معنی کلمه

14. megalomania
معنی کلمه

15. enormity
معنی کلمه

17. highness
معنی کلمه

19. magnitude
معنی کلمه

22. quantity
معنی کلمه

24. opulence
معنی کلمه

26. grandiosity
معنی کلمه

27. loveliness
معنی کلمه

28. sumptuousness
معنی کلمه

29. sublimity
معنی کلمه

30. monumentality
معنی کلمه

31. stateliness
معنی کلمه

32. resplendence
معنی کلمه

33. impressiveness
معنی کلمه

34. exquisiteness
معنی کلمه

35. immensity
معنی کلمه

36. extravagance
معنی کلمه

37. pageantry
معنی کلمه

38. prettiness
معنی کلمه

39. ostentation
معنی کلمه

40. expansiveness
معنی کلمه

41. serenity
معنی کلمه

42. timelessness
معنی کلمه

43. spaciousness
معنی کلمه

44. pretension
معنی کلمه

45. massiveness
معنی کلمه

47. gentility
معنی کلمه

48. quaintness
معنی کلمه

50. grandiloquence
معنی کلمه

51. exoticism
معنی کلمه

52. lushness
معنی کلمه

53. garishness
معنی کلمه

54. otherworldliness
معنی کلمه

55. romanesque architecture
معنی کلمه

56. joyousness
معنی کلمه

57. urbanity
معنی کلمه

58. ambiance
معنی کلمه

59. exoticness
معنی کلمه

60. romanticism
معنی کلمه

61. rusticity
معنی کلمه

62. profundity
معنی کلمه

63. ornateness
معنی کلمه

64. enchantment
معنی کلمه

65. ambience
معنی کلمه

66. spareness
معنی کلمه

67. poeticism
معنی کلمه

68. worldliness
معنی کلمه

70. illusionism
معنی کلمه

71. michelangelesque
معنی کلمه

73. solemnity
معنی کلمه

74. theatricality
معنی کلمه

75. pretentiousness
معنی کلمه

76. gaudiness
معنی کلمه

77. drabness
معنی کلمه

78. grotesqueness
معنی کلمه

80. ostentatiousness
معنی کلمه

82. dreaminess
معنی کلمه

84. aestheticism
معنی کلمه

85. effulgence
معنی کلمه

86. quirkiness
معنی کلمه

87. vivacity
معنی کلمه

88. limitlessness
معنی کلمه

89. starkness
معنی کلمه

90. seediness
معنی کلمه

91. apollonian
معنی کلمه

92. staginess
معنی کلمه

94. ethereality
معنی کلمه

95. artistry
معنی کلمه

96. classicism
معنی کلمه

97. endlessness
معنی کلمه

98. emptiness
معنی کلمه

99. shabbiness
معنی کلمه

100. mysteriousness
معنی کلمه

معنی  Grandeur به فارسی