معنی فارسی کلمه Grain

دانه‌، جو، حبه‌، حبوبات‌، دان‌، تفاله‌ حبوبات‌، یك‌، گندم‌(مقیاس‌ وزن‌) معادل‌ 8460/0گرم‌، خرده‌، ذره‌، رنگ‌،، رگه‌، (مج.) مشرب‌، خوی‌، حالت‌، بازو، شاخه‌، چنگال‌،، دانه‌ دانه‌ كردن‌، جوانه‌ زدن‌، دانه‌ زدن‌، تراشیدن‌،، پشم‌كندن‌، (در سنگ‌) رگه‌، ط‌بقه‌.

کاربرد Grain در جمله