معنی فارسی کلمه Grain

دانه‌، جو، حبه‌، حبوبات‌، دان‌، تفاله‌ حبوبات‌، یك‌، گندم‌(مقیاس‌ وزن‌) معادل‌ 8460/0گرم‌، خرده‌، ذره‌، رنگ‌،، رگه‌، (مج.) مشرب‌، خوی‌، حالت‌، بازو، شاخه‌، چنگال‌،، دانه‌ دانه‌ كردن‌، جوانه‌ زدن‌، دانه‌ زدن‌، تراشیدن‌،، پشم‌كندن‌، (در سنگ‌) رگه‌، ط‌بقه‌.

کاربرد Grain در جمله

صفات مرتبط با Grain

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Grain

2. granulate
معنی کلمه

4. caryopsis
معنی کلمه

5. food grain
معنی کلمه

6. metric grain
معنی کلمه

18. semolina
معنی کلمه

24. distillery
معنی کلمه

31. elevators
معنی کلمه

32. shipping
معنی کلمه

33. shipment
معنی کلمه

35. elevator
معنی کلمه

39. greenhouses
معنی کلمه

48. dispatch
معنی کلمه

51. handling
معنی کلمه

52. expedition
معنی کلمه

64. railcars
معنی کلمه

67. durum wheat
معنی کلمه

71. soybean meal
معنی کلمه

72. grain sorghum
معنی کلمه

74. grain elevator
معنی کلمه

75. triticale
معنی کلمه

76. frumentaceous
معنی کلمه

78. degerminator
معنی کلمه

79. wheat berry
معنی کلمه

80. barleybrake
معنی کلمه

81. amelcorn
معنی کلمه

83. breadcorn
معنی کلمه

84. manna croup
معنی کلمه

87. wheat flour
معنی کلمه

93. feedstuff
معنی کلمه

95. pseudocereal
معنی کلمه

96. indian corn
معنی کلمه

97. graniferous
معنی کلمه

99. cottonseed
معنی کلمه

100. graniform
معنی کلمه

معنی  Grain به فارسی