کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Gorge

2. overindulge
معنی کلمه

4. esophagus
معنی کلمه

11. gormandise
معنی کلمه

12. gormandize
معنی کلمه

13. gourmandize
معنی کلمه

14. ingurgitate
معنی کلمه

15. oesophagus
معنی کلمه

16. overgorge
معنی کلمه

18. scarf out
معنی کلمه

41. gheorghe
معنی کلمه

46. waterfall
معنی کلمه

47. mountainside
معنی کلمه

48. mountain
معنی کلمه

51. crevasse
معنی کلمه

52. riverbank
معنی کلمه

53. escarpment
معنی کلمه

54. embankment
معنی کلمه

57. tributary
معنی کلمه

58. creek bed
معنی کلمه

65. snowfield
معنی کلمه

67. hillside
معنی کلمه

70. demigorge
معنی کلمه

71. riverbed
معنی کلمه

73. snowslide
معنی کلمه

74. horseshoe falls
معنی کلمه

80. rockface
معنی کلمه

86. interfluve
معنی کلمه

87. kaieteur falls
معنی کلمه

89. precipices
معنی کلمه

90. cog railway
معنی کلمه

93. ganges river
معنی کلمه

94. fourteener
معنی کلمه

95. cataract canyon
معنی کلمه

96. bernese alps
معنی کلمه

99. harney peak
معنی کلمه

معنی  Gorge به فارسی