معنی فارسی کلمه Gooey

چسبنده‌، چسبناك‌، كاملا احساساتی‌.

کاربرد Gooey در جمله