کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Gloss

1. glossiness
معنی کلمه

19. brightness
معنی کلمه

23. brilliance
معنی کلمه

24. brilliant
معنی کلمه

26. disguise
معنی کلمه

27. glorious
معنی کلمه

28. glittering
معنی کلمه

29. stunning
معنی کلمه

30. sparkling
معنی کلمه

31. scintillating
معنی کلمه

36. brighter
معنی کلمه

37. splendid
معنی کلمه

39. sterling
معنی کلمه

42. illustrious
معنی کلمه

43. eloquent
معنی کلمه

46. chandelier
معنی کلمه

47. crowning
معنی کلمه

50. distinguished
معنی کلمه

51. interpretation
معنی کلمه

53. excellent
معنی کلمه

54. brightest
معنی کلمه

55. inspiring
معنی کلمه

57. colourful
معنی کلمه

59. outstanding
معنی کلمه

60. marvellous
معنی کلمه

62. successful
معنی کلمه

63. well-deserved
معنی کلمه

68. semigloss
معنی کلمه

70. lipstick
معنی کلمه

73. eyeshadow
معنی کلمه

74. eyeliner
معنی کلمه

75. nail varnish
معنی کلمه

78. glossarial
معنی کلمه

79. glossography
معنی کلمه

80. glossist
معنی کلمه

82. glossator
معنی کلمه

83. vernicose
معنی کلمه

84. brightwork
معنی کلمه

87. woodgrain
معنی کلمه

88. graininess
معنی کلمه

89. glossarist
معنی کلمه

92. acaroid resin
معنی کلمه

93. basecoat
معنی کلمه

94. paintwork
معنی کلمه

95. laminate
معنی کلمه

96. polishedness
معنی کلمه

98. demitint
معنی کلمه

99. lustring
معنی کلمه

100. expolish
معنی کلمه

معنی  Gloss به فارسی