معنی فارسی کلمه Glamorous

فریبنده‌، ط‌لسم‌ امیز، مسحور كننده‌.

کاربرد Glamorous در جمله