معنی فارسی کلمه Gesture

اشاره‌، حركت‌، اشارات‌ و حركات‌ در موقع‌ سخن‌ گفتن‌، وضع‌،، رفتار، ژست‌، قیافه‌، ادا.

کاربرد Gesture در جمله

صفات مرتبط با Gesture

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Gesture

1. gesticulation
معنی کلمه

2. gesticulate
معنی کلمه

4. generosity
معنی کلمه

10. expression
معنی کلمه

11. attitude
معنی کلمه

12. something
معنی کلمه

13. posturing
معنی کلمه

15. accomplishment
معنی کلمه

21. initiative
معنی کلمه

23. manifestation
معنی کلمه

25. demonstration
معنی کلمه

28. rhetoric
معنی کلمه

29. movement
معنی کلمه

32. sentiment
معنی کلمه

35. courtesy
معنی کلمه

38. reference
معنی کلمه

40. indication
معنی کلمه

43. testimony
معنی کلمه

46. evidence
معنی کلمه

47. familiarity
معنی کلمه

51. démarche
معنی کلمه

52. high-five
معنی کلمه

53. handshake
معنی کلمه

54. facial expression
معنی کلمه

60. gestureless
معنی کلمه

61. overture
معنی کلمه

63. chironomy
معنی کلمه

64. magnanimity
معنی کلمه

65. benevolence
معنی کلمه

67. previous question
معنی کلمه

68. effusiveness
معنی کلمه

69. kindheartedness
معنی کلمه

70. graciousness
معنی کلمه

71. greeting
معنی کلمه

75. good naturedness
معنی کلمه

76. entreaty
معنی کلمه

77. contribution
معنی کلمه

78. outpouring
معنی کلمه

79. olive branch
معنی کلمه

80. curtness
معنی کلمه

81. salutation
معنی کلمه

83. supplication
معنی کلمه

85. reciprocation
معنی کلمه

86. transgression
معنی کلمه

87. expressions
معنی کلمه

88. genuflection
معنی کلمه

89. munificence
معنی کلمه

90. donation
معنی کلمه

92. gratefulness
معنی کلمه

93. outburst
معنی کلمه

94. clapping
معنی کلمه

95. suggestion
معنی کلمه

96. acknowledgment
معنی کلمه

97. kindnesses
معنی کلمه

98. heartedness
معنی کلمه

99. forgiver
معنی کلمه

معنی  Gesture به فارسی