معنی فارسی کلمه Gesture

اشاره‌، حركت‌، اشارات‌ و حركات‌ در موقع‌ سخن‌ گفتن‌، وضع‌،، رفتار، ژست‌، قیافه‌، ادا.

کاربرد Gesture در جمله