معنی فارسی کلمه Geothermal

(cimrehtoeg) وابسته‌ به‌حرارت‌ مركزی‌ زمین‌.

کاربرد Geothermal در جمله