کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Genoa

5. marseille
معنی کلمه

11. valenciennes
معنی کلمه

12. bordeaux
معنی کلمه

19. villarreal
معنی کلمه

20. mainsail
معنی کلمه

21. spinnaker
معنی کلمه

22. headsail
معنی کلمه

23. staysail
معنی کلمه

25. foresail
معنی کلمه

27. forestay
معنی کلمه

28. daggerboard
معنی کلمه

29. mainsheet
معنی کلمه

30. backstay
معنی کلمه

32. bowsprit
معنی کلمه

35. headstay
معنی کلمه

36. centreboard
معنی کلمه

37. foredeck
معنی کلمه

39. rhumb line
معنی کلمه

43. windward
معنی کلمه

44. centerboard
معنی کلمه

45. dismasting
معنی کلمه

48. foremast
معنی کلمه

50. monohull
معنی کلمه

58. sistership
معنی کلمه

63. fin keel
معنی کلمه

65. cunningham
معنی کلمه

66. catamaran
معنی کلمه

67. mainmast
معنی کلمه

70. outriggers
معنی کلمه

72. multihull
معنی کلمه

74. anticyclone
معنی کلمه

80. companionway
معنی کلمه

82. afterguard
معنی کلمه

85. sailmaker
معنی کلمه

87. trimaran
معنی کلمه

91. bilge pump
معنی کلمه

93. kerguelen
معنی کلمه

94. scarlet runner
معنی کلمه

95. sailboat
معنی کلمه

96. forepeak
معنی کلمه

97. windlass
معنی کلمه

99. propeller shaft
معنی کلمه

100. canting
معنی کلمه

معنی  Genoa به فارسی