کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Generic

1. nonproprietary
معنی کلمه

5. universal
معنی کلمه

6. generalised
معنی کلمه

7. mainstream
معنی کلمه

10. combination
معنی کلمه

12. definitive
معنی کلمه

13. generally
معنی کلمه

17. qualitative
معنی کلمه

19. overarching
معنی کلمه

20. corporate
معنی کلمه

22. comprehensive
معنی کلمه

23. wildcard
معنی کلمه

26. isolates
معنی کلمه

30. umbrella
معنی کلمه

32. collective
معنی کلمه

33. ordinary
معنی کلمه

35. franchised
معنی کلمه

37. sweeping
معنی کلمه

38. background
معنی کلمه

40. across-the-board
معنی کلمه

41. general-purpose
معنی کلمه

42. non-specific
معنی کلمه

43. secretary-general
معنی کلمه

44. generals
معنی کلمه

45. pharmaceutical
معنی کلمه

46. nonprescription
معنی کلمه

47. antidepressant
معنی کلمه

48. unbranded
معنی کلمه

49. antibiotic
معنی کلمه

50. virility drug
معنی کلمه

51. injectable
معنی کلمه

53. substitutable
معنی کلمه

54. abusable
معنی کلمه

55. prescriptible
معنی کلمه

57. infusible
معنی کلمه

58. chewable
معنی کلمه

59. immunosuppressant
معنی کلمه

60. mercaptopurine
معنی کلمه

61. biologic
معنی کلمه

62. antitussive
معنی کلمه

63. designer drug
معنی کلمه

64. sublingual
معنی کلمه

65. antianxiety
معنی کلمه

66. fertility drug
معنی کلمه

67. robitussin
معنی کلمه

68. antipyretic
معنی کلمه

69. sulfamethoxazole
معنی کلمه

73. nonaddictive
معنی کلمه

74. tricyclic
معنی کلمه

75. antidiarrheal
معنی کلمه

76. antidiabetic
معنی کلمه

77. antiemetic
معنی کلمه

79. quinoline
معنی کلمه

80. excipient
معنی کلمه

81. ergotamine
معنی کلمه

82. urokinase
معنی کلمه

83. generic drug
معنی کلمه

84. quinidine
معنی کلمه

85. lyophilized
معنی کلمه

86. approvable
معنی کلمه

87. abbreviated
معنی کلمه

88. anxiolytic
معنی کلمه

89. antihypertensive
معنی کلمه

90. antirheumatic
معنی کلمه

91. bigeneric
معنی کلمه

92. transdermal
معنی کلمه

93. anticonvulsant
معنی کلمه

94. cycloserine
معنی کلمه

95. asparaginase
معنی کلمه

96. nonsteroidal
معنی کلمه

97. birth control pill
معنی کلمه

99. recreational drug
معنی کلمه

100. semisynthetic
معنی کلمه

معنی  Generic به فارسی