معنی فارسی کلمه Gauge

درجه‌، اندازه‌، پیمانه‌، مقیاس‌، معیار، ضخامت‌ ورق‌، فلزی‌ یا قط‌ر سیم‌ و غیره‌، پیمانه‌ كردن‌، ازمایش‌ كردن‌،، اندازه‌ گرفتن‌.، اندازه‌، اندازه‌ گیر، اندازه‌ گرفتن‌.

کاربرد Gauge در جمله