کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Gather

1. congregate
معنی کلمه

6. accumulate
معنی کلمه

8. understand
معنی کلمه

10. cumulate
معنی کلمه

12. get together
معنی کلمه

14. foregather
معنی کلمه

15. forgather
معنی کلمه

16. pull together
معنی کلمه

17. conglomerate
معنی کلمه

24. mobilize
معنی کلمه

25. reassemble
معنی کلمه

26. collecting
معنی کلمه

29. brainstorm
معنی کلمه

34. collected
معنی کلمه

39. collects
معنی کلمه

49. retrieve
معنی کلمه

52. generate
معنی کلمه

61. convening
معنی کلمه

62. compiling
معنی کلمه

64. collating
معنی کلمه

67. conclude
معنی کلمه

73. ascertain
معنی کلمه

77. consolidate
معنی کلمه

79. grouping
معنی کلمه

81. compilation
معنی کلمه

83. compendium
معنی کلمه

90. harvesting
معنی کلمه

91. collation
معنی کلمه

93. collection
معنی کلمه

94. bringing
معنی کلمه

95. amalgamate
معنی کلمه

98. obtaining
معنی کلمه

معنی  Gather به فارسی