معنی فارسی کلمه Gateway

مدخل‌، دروازه‌.

کاربرد Gateway در جمله

صفات مرتبط با Gateway

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Gateway

2. bridgehead
معنی کلمه

7. gatekeeper
معنی کلمه

9. crossroads
معنی کلمه

11. passageway
معنی کلمه

12. springboard
معنی کلمه

13. entrance
معنی کلمه

14. interface
معنی کلمه

19. junction
معنی کلمه

21. crossing
معنی کلمه

23. bridging
معنی کلمه

26. footbridge
معنی کلمه

33. overpass
معنی کلمه

36. doorstep
معنی کلمه

37. boardwalk
معنی کلمه

39. referral
معنی کلمه

44. threshold
معنی کلمه

49. initiation
معنی کلمه

51. carrefour
معنی کلمه

54. crosswalk
معنی کلمه

56. driveway
معنی کلمه

57. turntable
معنی کلمه

60. carrefours
معنی کلمه

61. gangways
معنی کلمه

63. passerelle
معنی کلمه

67. destination
معنی کلمه

69. terminus
معنی کلمه

70. firewall
معنی کلمه

71. outbound
معنی کلمه

74. connectivity
معنی کلمه

76. entrepot
معنی کلمه

78. chokepoint
معنی کلمه

80. terminals
معنی کلمه

81. transshipment
معنی کلمه

82. launching pad
معنی کلمه

83. thoroughfare
معنی کلمه

85. stepping stone
معنی کلمه

86. lych gate
معنی کلمه

87. throughway
معنی کلمه

91. connector
معنی کلمه

92. interconnect
معنی کلمه

94. transhipment
معنی کلمه

95. platform
معنی کلمه

96. bisecting
معنی کلمه

97. battleground
معنی کلمه

98. hypertext transfer protocol
معنی کلمه

99. focal point
معنی کلمه

100. beachhead
معنی کلمه

معنی  Gateway به فارسی