کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Garnish

3. decoration
معنی کلمه

12. decorating
معنی کلمه

13. populate
معنی کلمه

14. trimming
معنی کلمه

15. upholstery
معنی کلمه

16. finisher
معنی کلمه

23. vinaigrette
معنی کلمه

25. cilantro
معنی کلمه

29. tarragon
معنی کلمه

31. sprinkle
معنی کلمه

32. chiffonade
معنی کلمه

33. parmesan
معنی کلمه

34. lemon curd
معنی کلمه

35. bell pepper
معنی کلمه

37. mint jelly
معنی کلمه

38. caster sugar
معنی کلمه

39. tartare sauce
معنی کلمه

42. hoisin sauce
معنی کلمه

45. lemon peel
معنی کلمه

46. orange zest
معنی کلمه

47. dill weed
معنی کلمه

48. lemon zest
معنی کلمه

49. lemon rind
معنی کلمه

50. grated cheese
معنی کلمه

52. caper sauce
معنی کلمه

53. orange rind
معنی کلمه

54. streusel
معنی کلمه

55. slivered
معنی کلمه

57. julienned
معنی کلمه

59. quenelle
معنی کلمه

61. croutons
معنی کلمه

63. sauceboat
معنی کلمه

65. mascarpone
معنی کلمه

66. haricots verts
معنی کلمه

68. ladyfingers
معنی کلمه

71. zabaglione
معنی کلمه

72. escarole
معنی کلمه

73. frangipane
معنی کلمه

74. mignonette
معنی کلمه

75. consomme
معنی کلمه

77. bechamel sauce
معنی کلمه

80. tapenade
معنی کلمه

81. drizzled
معنی کلمه

82. curly endive
معنی کلمه

84. sour cream
معنی کلمه

85. almond extract
معنی کلمه

86. pickle relish
معنی کلمه

88. crystallized ginger
معنی کلمه

89. spaghettini
معنی کلمه

90. fines herbes
معنی کلمه

91. mushroom sauce
معنی کلمه

92. pimiento
معنی کلمه

93. lime juice
معنی کلمه

94. tanginess
معنی کلمه

95. broccoli raab
معنی کلمه

96. basil thyme
معنی کلمه

98. pastry cream
معنی کلمه

99. pancetta
معنی کلمه

100. parfait glass
معنی کلمه

معنی  Garnish به فارسی