کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Gardenia

5. osmanthus
معنی کلمه

6. frangipani
معنی کلمه

7. hydrangea
معنی کلمه

12. stephanotis
معنی کلمه

13. hibiscus
معنی کلمه

14. lavender
معنی کلمه

15. crape myrtle
معنی کلمه

16. moth orchid
معنی کلمه

17. cattleya
معنی کلمه

19. bee balm
معنی کلمه

21. fritillaria
معنی کلمه

22. dracaena
معنی کلمه

23. cape jessamine
معنی کلمه

24. cape jasmine
معنی کلمه

25. phalaenopsis
معنی کلمه

27. mandevilla
معنی کلمه

28. flowering quince
معنی کلمه

29. gloxinia
معنی کلمه

30. magnolia
معنی کلمه

31. heliotrope
معنی کلمه

32. winterberry
معنی کلمه

33. flowering shrub
معنی کلمه

36. anise hyssop
معنی کلمه

37. sweet woodruff
معنی کلمه

38. butterfly bush
معنی کلمه

39. photinia
معنی کلمه

40. vinca minor
معنی کلمه

43. sweet alyssum
معنی کلمه

46. hollyhocks
معنی کلمه

47. honeysuckles
معنی کلمه

48. bottlebrush
معنی کلمه

49. bayberry
معنی کلمه

51. amaryllis
معنی کلمه

52. bridal wreath
معنی کلمه

53. ageratum
معنی کلمه

55. ligustrum
معنی کلمه

56. heuchera
معنی کلمه

57. rudbeckia
معنی کلمه

58. portulaca
معنی کلمه

60. trumpet vine
معنی کلمه

61. camellia japonica
معنی کلمه

62. hippeastrum
معنی کلمه

66. orange blossom
معنی کلمه

67. grandiflora
معنی کلمه

70. brugmansia
معنی کلمه

71. campanula
معنی کلمه

73. asparagus fern
معنی کلمه

76. variegata
معنی کلمه

77. wax myrtle
معنی کلمه

78. narcissus
معنی کلمه

79. lonicera
معنی کلمه

80. nasturtium
معنی کلمه

83. plumbago
معنی کلمه

84. alstroemeria
معنی کلمه

85. jonquils
معنی کلمه

87. coneflower
معنی کلمه

88. heliconia
معنی کلمه

89. magnolia stellata
معنی کلمه

91. dianthus
معنی کلمه

93. serviceberry
معنی کلمه

96. bromeliad
معنی کلمه

97. tuberosa
معنی کلمه

99. gladioluses
معنی کلمه

100. monarda
معنی کلمه

معنی  Gardenia به فارسی