کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Gamma

7. pulsation
معنی کلمه

8. linolenic
معنی کلمه

10. interferon
معنی کلمه

15. spectrum
معنی کلمه

20. auxiliary
معنی کلمه

26. diversity
معنی کلمه

28. gamma-ray
معنی کلمه

29. glutamyl
معنی کلمه

34. gamma ray
معنی کلمه

37. chromatogram
معنی کلمه

38. quantization
معنی کلمه

40. absorbance
معنی کلمه

41. fluorescence
معنی کلمه

42. sinusoid
معنی کلمه

45. collimator
معنی کلمه

46. oxyhemoglobin
معنی کلمه

47. chemiluminescence
معنی کلمه

48. amplitudes
معنی کلمه

49. excitation
معنی کلمه

51. thyroglobulin
معنی کلمه

52. neutron radiation
معنی کلمه

53. galvanometer
معنی کلمه

54. fluorescein
معنی کلمه

55. paramagnetic
معنی کلمه

56. spectrometric
معنی کلمه

58. photoelectron
معنی کلمه

59. histogram
معنی کلمه

60. photometer
معنی کلمه

61. densitometry
معنی کلمه

62. magnetization
معنی کلمه

63. alpha ray
معنی کلمه

64. dipole moment
معنی کلمه

65. gamma radiation
معنی کلمه

66. anisotropy
معنی کلمه

67. calibration
معنی کلمه

68. phosphoprotein
معنی کلمه

69. collimation
معنی کلمه

70. microvolt
معنی کلمه

71. autoradiography
معنی کلمه

72. cytidine
معنی کلمه

73. photomultiplier
معنی کلمه

74. millivolt
معنی کلمه

75. autocorrelation
معنی کلمه

77. autofluorescence
معنی کلمه

79. diffraction
معنی کلمه

80. inhomogeneity
معنی کلمه

81. spherical aberration
معنی کلمه

82. monochromator
معنی کلمه

84. brightness
معنی کلمه

85. biomolecule
معنی کلمه

86. mass spectroscopy
معنی کلمه

88. logarithmic scale
معنی کلمه

89. porphyrin
معنی کلمه

90. photoemission
معنی کلمه

91. photoluminescence
معنی کلمه

94. scintillation
معنی کلمه

96. spectrophotometry
معنی کلمه

97. scintillator
معنی کلمه

98. luminance
معنی کلمه

99. parallax
معنی کلمه

100. conformer
معنی کلمه

معنی  Gamma به فارسی