معنی فارسی کلمه Gamble

قمار كردن‌، شرط‌ بندی‌ كردن‌، قمار.

کاربرد Gamble در جمله

صفات مرتبط با Gamble

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Gamble

3. adventure
معنی کلمه

5. run a risk
معنی کلمه

6. take a chance
معنی کلمه

7. take chances
معنی کلمه

11. challenge
معنی کلمه

17. bookmaking
معنی کلمه

20. speculate
معنی کلمه

23. commitment
معنی کلمه

28. amounting
معنی کلمه

32. roulette wheel
معنی کلمه

33. roulette
معنی کلمه

34. blackjack
معنی کلمه

39. bankroll
معنی کلمه

40. vigorish
معنی کلمه

42. game of chance
معنی کلمه

44. place bet
معنی کلمه

46. turf accountant
معنی کلمه

47. strip poker
معنی کلمه

48. four flush
معنی کلمه

50. rouge et noir
معنی کلمه

53. baccarat
معنی کلمه

54. draw poker
معنی کلمه

55. risk taker
معنی کلمه

56. stud poker
معنی کلمه

58. crapshoot
معنی کلمه

60. punchboard
معنی کلمه

61. mistigri
معنی کلمه

62. royal flush
معنی کلمه

64. slot machine
معنی کلمه

65. cardroom
معنی کلمه

66. tricktrack
معنی کلمه

69. tote board
معنی کلمه

70. coin slot
معنی کلمه

71. high roller
معنی کلمه

72. croupier
معنی کلمه

74. proposition
معنی کلمه

75. lusorious
معنی کلمه

77. miscalculation
معنی کلمه

78. experiment
معنی کلمه

81. straight flush
معنی کلمه

82. misjudgment
معنی کلمه

83. contract bridge
معنی کلمه

84. pari mutuel
معنی کلمه

86. hole card
معنی کلمه

87. card player
معنی کلمه

88. megabucks
معنی کلمه

90. wheel of fortune
معنی کلمه

91. gamblers
معنی کلمه

92. gin rummy
معنی کلمه

94. masterstroke
معنی کلمه

96. oddsmaker
معنی کلمه

98. parlor game
معنی کلمه

99. fritter away
معنی کلمه

100. cardplayer
معنی کلمه

معنی  Gamble به فارسی