معنی فارسی کلمه Galactic

بی‌ نهایت‌ بزرگ‌، كلان‌، عظ‌یم‌ الجثه‌، وابسته‌ به‌ كهكشان‌.

کاربرد Galactic در جمله