کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Gaffe

4. gaucherie
معنی کلمه

12. indiscretion
معنی کلمه

23. misjudgment
معنی کلمه

24. miscalculation
معنی کلمه

25. pratfall
معنی کلمه

26. misstatement
معنی کلمه

28. embarrassment
معنی کلمه

29. contretemps
معنی کلمه

31. ineptitude
معنی کلمه

32. omission
معنی کلمه

33. malapropism
معنی کلمه

35. peccadillo
معنی کلمه

36. typographical error
معنی کلمه

37. mea culpa
معنی کلمه

40. ineptness
معنی کلمه

42. inconsistency
معنی کلمه

43. shortcoming
معنی کلمه

44. clumsiness
معنی کلمه

46. miscommunication
معنی کلمه

47. misadventure
معنی کلمه

50. transgression
معنی کلمه

54. outburst
معنی کلمه

56. brouhaha
معنی کلمه

57. kerfuffle
معنی کلمه

59. parapraxis
معنی کلمه

61. misspeaks
معنی کلمه

64. bonehead
معنی کلمه

68. sloppiness
معنی کلمه

69. infraction
معنی کلمه

72. wisecrack
معنی کلمه

74. embarassment
معنی کلمه

77. soundbite
معنی کلمه

78. flipflop
معنی کلمه

80. false step
معنی کلمه

82. failings
معنی کلمه

85. oversights
معنی کلمه

89. conniption
معنی کلمه

90. flameout
معنی کلمه

92. meltdown
معنی کلمه

94. misspelling
معنی کلمه

96. churlishness
معنی کلمه

98. incident
معنی کلمه

100. misfortune
معنی کلمه

معنی  Gaffe به فارسی