کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Gaelic

6. cherished
معنی کلمه

8. gaelic football
معنی کلمه

10. scottish
معنی کلمه

11. gaeltacht
معنی کلمه

16. northern ireland
معنی کلمه

17. leinster
معنی کلمه

18. scotland
معنی کلمه

21. emerald isle
معنی کلمه

22. gadhelic
معنی کلمه

23. celtic language
معنی کلمه

25. middle irish
معنی کلمه

26. old irish
معنی کلمه

27. irish gaelic
معنی کلمه

28. intercounty
معنی کلمه

31. scotticism
معنی کلمه

33. hibernianism
معنی کلمه

34. midlands
معنی کلمه

38. irish person
معنی کلمه

42. irishism
معنی کلمه

46. englishry
معنی کلمه

48. downpatrick
معنی کلمه

50. sheffield
معنی کلمه

52. scottish gaelic
معنی کلمه

53. kilkenny
معنی کلمه

58. balbriggan
معنی کلمه

59. fermanagh
معنی کلمه

62. shillelaghs
معنی کلمه

63. portadown
معنی کلمه

64. scots gaelic
معنی کلمه

65. seannachie
معنی کلمه

66. tin whistle
معنی کلمه

70. aran islands
معنی کلمه

71. skerries
معنی کلمه

72. irishness
معنی کلمه

73. brythonic
معنی کلمه

74. orangeism
معنی کلمه

76. taoiseach
معنی کلمه

79. modern english
معنی کلمه

81. westmeath
معنی کلمه

82. italic language
معنی کلمه

86. portlaoise
معنی کلمه

87. baltic language
معنی کلمه

89. de valera
معنی کلمه

93. dun laoghaire
معنی کلمه

97. yorkshire
معنی کلمه

99. glenrothes
معنی کلمه

100. footballers
معنی کلمه

معنی  Gaelic به فارسی