کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Gadget

2. contraption
معنی کلمه

4. appliance
معنی کلمه

5. convenience
معنی کلمه

6. contrivance
معنی کلمه

10. invention
معنی کلمه

13. apparatus
معنی کلمه

16. smartphone
معنی کلمه

18. doohickey
معنی کلمه

19. technophile
معنی کلمه

25. handheld
معنی کلمه

26. electronics
معنی کلمه

28. touchscreen
معنی کلمه

29. accessory
معنی کلمه

32. cellphone
معنی کلمه

33. bluetooth
معنی کلمه

34. thingamabob
معنی کلمه

36. recharger
معنی کلمه

41. wristwatch
معنی کلمه

42. camcorder
معنی کلمه

45. thingamajigs
معنی کلمه

53. digerati
معنی کلمه

63. stocking filler
معنی کلمه

64. powerbook
معنی کلمه

67. whizbang
معنی کلمه

68. waterfield
معنی کلمه

70. booklover
معنی کلمه

72. cameraphone
معنی کلمه

73. stud finder
معنی کلمه

76. precentral
معنی کلمه

79. headphone
معنی کلمه

81. autocorrect
معنی کلمه

83. audiophile
معنی کلمه

84. trickle charger
معنی کلمه

85. cooking utensil
معنی کلمه

87. contraptions
معنی کلمه

89. multitasking
معنی کلمه

91. stocking stuffer
معنی کلمه

92. trackpad
معنی کلمه

93. playstation
معنی کلمه

94. flashgun
معنی کلمه

96. alarm clock
معنی کلمه

97. inventions
معنی کلمه

98. massager
معنی کلمه

99. vibrator
معنی کلمه

100. charger
معنی کلمه

معنی  Gadget به فارسی