کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با GABA

1. gamma aminobutyric acid
معنی کلمه

2. transaminase
معنی کلمه

4. acetylenic
معنی کلمه

5. monoamine
معنی کلمه

6. buspirone
معنی کلمه

7. chlordiazepoxide
معنی کلمه

8. pentoxifylline
معنی کلمه

9. hyoscyamine
معنی کلمه

10. potentiation
معنی کلمه

11. detoxifier
معنی کلمه

12. phenothiazines
معنی کلمه

13. mineralocorticoid
معنی کلمه

14. thiazide
معنی کلمه

15. relaxants
معنی کلمه

17. vasoconstrictor
معنی کلمه

18. isoproterenol
معنی کلمه

20. indinavir
معنی کلمه

21. hydroxyzine
معنی کلمه

22. aminophylline
معنی کلمه

24. overdosage
معنی کلمه

25. tricyclic antidepressant
معنی کلمه

26. griseofulvin
معنی کلمه

27. prochlorperazine
معنی کلمه

29. vasodilator
معنی کلمه

30. medroxyprogesterone
معنی کلمه

31. psychostimulant
معنی کلمه

32. chlorpromazine
معنی کلمه

34. labetalol
معنی کلمه

35. depolarizing
معنی کلمه

36. reserpine
معنی کلمه

37. alkalosis
معنی کلمه

38. yohimbine
معنی کلمه

40. mecamylamine
معنی کلمه

41. scopolamine
معنی کلمه

42. ergotamine
معنی کلمه

43. benadryl
معنی کلمه

45. proteolytic enzyme
معنی کلمه

46. quinidine
معنی کلمه

47. pyridoxine
معنی کلمه

48. glycyrrhizin
معنی کلمه

49. xanthine
معنی کلمه

50. potassium bromide
معنی کلمه

51. anabolism
معنی کلمه

52. disulfiram
معنی کلمه

53. salicylates
معنی کلمه

54. hyperacidity
معنی کلمه

55. polydipsia
معنی کلمه

56. quinoline
معنی کلمه

57. myxedema
معنی کلمه

58. antipyretic
معنی کلمه

59. nitrazepam
معنی کلمه

60. cyanocobalamin
معنی کلمه

63. elastase
معنی کلمه

64. hemolytic
معنی کلمه

65. antidiuretic hormone
معنی کلمه

66. phenelzine
معنی کلمه

67. superoxide anion
معنی کلمه

68. pentazocine
معنی کلمه

69. hyoscine
معنی کلمه

71. polyuria
معنی کلمه

73. flecainide
معنی کلمه

74. chronic gastritis
معنی کلمه

75. hydrobromide
معنی کلمه

76. gluconate
معنی کلمه

78. hyperalgesia
معنی کلمه

79. clomipramine
معنی کلمه

80. gingerol
معنی کلمه

81. berberine
معنی کلمه

82. thyroxin
معنی کلمه

83. tartrate
معنی کلمه

84. nitroprusside
معنی کلمه

87. catabolism
معنی کلمه

88. tofranil
معنی کلمه

89. adrenocorticotropic hormone
معنی کلمه

90. tranylcypromine
معنی کلمه

91. glucoside
معنی کلمه

92. terazosin
معنی کلمه

93. glyceryl trinitrate
معنی کلمه

94. monoamine oxidase inhibitor
معنی کلمه

95. norethindrone
معنی کلمه

97. lichen planus
معنی کلمه

98. oestrogen
معنی کلمه

99. cefuroxime
معنی کلمه

100. pilocarpine
معنی کلمه

معنی  GABA به فارسی