دیکشنری انگلیسی به فارسی

برای دیدن معنی فارسی کلمه و مثال‌های کاربردی از آن در جمله، لغت انگلیسی را در کادر زیر وارد نمایید.

Each | Eager | eagerly | eagerness | Eagle | Eagles | earlier | earliest | Early | Earn | earned | Earnest | earning | Earnings | earns | earrings | ears | Earth | Earthly | Earthquake | earthquakes | Earthsea | Earthy | Ease | easier | easiest | Easily | easing | East | Easter | Eastern | Easy | Eat | eaten | eaters | eating | eats | eavesdropping | Ebb | Ebola | Ebony | ebook | Eccentric | echidna | Echo | echoed | Eclair | Eclectic | Eco | ecological | ecologically | Ecologist | Ecology | econometric | Economic | economical | economically | Economics | economies | Economist | economists | Economy | Ecosystem | ecosystems | Edge | edged | edges | edgy | Edible | edibles | Edit | edited | Editing | Edition | Editions | Editor | Eduardo | Educate | Educated | educating | Education | educational | Educator | educators | Edwardian | Eerie | Effect | Effective | effectively | effectiveness | effects | efficiencies | Efficiency | Efficient | efficiently | Effort | effortless | effortlessly | efforts | Egg | eggs | Ego | Egon | egos | Egypt | Egyptian | Egyptology | Eiffel | eighteenth | Eighth | Eighty | Eisenhower | Either | Ejection | Elaborate | Elaborated | Elastic | elated | Elbow | elbows | Elder | elderly | elders | Eldest | elected | Election | elections | Elective | Electoral | electra | Electric | electrical | electrically | electricians | Electricity | electrified | electrodes | Electronic | electronica | electronically | Electronics | elects | Elegance | Elegant | elegantly | Element | Elementary | elements | Elephant | elephants | Elevate | elevated | elevates | Elevation | Elevator | elevators | Eleven | Elf | Eligible | Elijah | Eliminate | eliminated | eliminates | eliminating | Elite | elitist | Eliza | Ella | Elliot | Ellsworth | Elmo | Eloquence | Eloquent | Elsewhere | Elvis | Elysium | email | emailed | emailing | emails | emanated | emanating | Embankment | Embark | embarked | embarking | embarrassed | embarrassing | Embarrassment | embassies | Embassy | Embed | Embedded | Embellish | embellished | Emblem | embodies | Embody | Embrace | embraced | embraces | embracing | Emerald | Emerge | emerged | Emergence | emergencies | Emergency | Emergent | emerges | emerging | Emerson | emigrated | Emigration | Emily | Emission | emissions | emissivity | emitted | Emotion | emotional | emotionally | emotions | empathize | Empathy | Emperor | Emphasis | emphasise | Emphasize | emphasizing | Emphatic | Empire | Employ | Employee | employees | Employer | employers | employing | Employment | Empower | empowerment | emptier | emptiness | Empty | emulated | Emulsion | emulsions | Enable | enabled | enables | enabling | Encapsulate | encapsulated | encapsulates | encased | Enchanting | Enclave | Enclose | enclosed | enclosing | Encode | encompassed | encompasses | encore | Encounter | encountered | encountering | encounters | Encourage | encouraged | Encouragement | encourages | Encouraging | encrusted | encrypted | Encyclopedia | endangered | Endeavor | endeavors | ended | Endemic | Ending | endings | Endless | endlessly | Endogenous | endorphins | Endorse | endorsements | endoscope | endowed | ends | Endurance | endured | enduring | enemies | Enemy | Energetic | energies | energised | energizing | Energy | Enforce | enforced | Enforcement | enforcing | Engage | Engaged | engages | engaging | Engels | engendered | Engine | Engineer | engineered | Engineering | engineers | engines | English | Engraving | Enhance | enhanced | Enhancement | Enjoy | Enjoyable | enjoyed | enjoying | Enjoyment | enjoys | Enlarge | enlarged | enlarging | Enlighten | enlightened | enlightening | Enlightenment | Enormous | enormously | Enough | enriched | enriching | Enrico | Enrique | enrolled | Enrollment | enshrines | Ensnare | ensuing | Ensure | ensured | ensures | ensuring | Entail | entailed | Enter | entered | entering | Enterprise | enterprises | enters | Entertain | entertained | entertaining | Entertainment | entertainments | entertains | enthralled | Enthusiasm | Enthusiast | Enthusiastic | enthusiasts | Entire | Entirely | Entirety | entities | entitled | Entity | entrance | entranced | entrances | Entrepreneur | entrepreneurial | entrepreneurs | entrepreneurship | entries | entrusted | Entry | Enunciation | Envelope | enveloped | envelopes | enviable | Envious | Environment | Environmental | environmentally | environments | Envision | envisioned | Envy | Epic | Epicenter | Epidemic | epidemics | epidemiologists | Episode | episodes | Epitome | Epitomize | equal | equaliser | Equality | equalize | Equalizer | equally | equals | Equation | equations | Equipment | equipped | Equitable | Equity | Equivalent | equivalents | Era | eradicated | eradication | eras | Erebus | erected | erectile | erector | Eritrea | Erm | eroded | Erosion | Erotic | errands | Error | errors | erupt | erupted | Escalator | escalators | Escape | escaped | escapes | escaping | escorted | Escrow | Eskimo | especially | Espionage | Espresso | Essay | essays | Essence | Essenes | Essential | essentially | essentials | Essex | Establish | established | establishes | establishing | Establishment | estate | estates | Estimate | estimated | estimates | Estranged | etc | etcetera | Eternal | Eternity | Ethanol | Ethic | Ethical | ethics | Ethnic | ethnicity | Ethos | Etihad | Eucalyptus | eunuchs | Eurasia | Eureka | euro | Europa | Europe | European | Europeans | euros | Evacuate | Evade | evading | Evaluate | evaluating | Evaluation | Evaporate | Eve | Evening | Evenings | evenly | Event | events | Eventually | Ever | Everest | Everglades | Evergreen | Everlasting | Everybody | everyday | everyone | Everything | Everywhere | Evidence | Evident | evidently | Evil | Evocative | Evoke | evoked | evokes | Evolution | Evolutionary | evolved | evolving | Exact | Exactly | Exaggerate | exaggerated | exaggerating | Exaggeration | Exam | Examine | examined | Examiner | examining | Example | examples | exams | Exasperation | Excavate | excavated | Excavation | Exceed | exceeded | Exceeding | Exceedingly | exceeds | Excel | excelled | Excellence | Excellency | Excellent | excelling | Except | excepting | Exception | Exceptional | exceptionally | exceptions | Excess | Excessive | excessively | Exchange | exchanged | exchanges | exchanging | Excitability | Excitable | excited | Excitement | excites | exciting | exclaims | Exclamation | Exclude | excluded | Exclusive | exclusively | excreted | Excusable | Excuse | excuses | Execute | executed | executing | Execution | Executioner | executions | Executive | executives | exemplified | Exempt | Exercise | exercises | exercising | exerts | Exeter | Exhaust | exhausted | exhausting | Exhaustion | exhaustive | exhausts | Exhibit | exhibited | Exhibition | exhibitions | exhibits | exhilarating | Exhilaration | Exist | existed | Existence | Existential | existing | exists | Exit | eXits | Exodus | Exorbitant | Exorcism | Exotic | Expand | Expanded | expanding | expands | Expansion | expansions | Expansive | Expect | Expectancy | Expectation | expectations | expected | expecting | expects | Expediency | Expedient | Expedition | expeditions | expelled | expending | Expenditure | expends | Expense | expenses | Expensive | Experience | Experienced | experiences | experiencing | Experiential | Experiment | Experimental | experimentally | experimented | experimenting | experiments | Expert | expertise | experts | Expiration | Expiry | Explain | explained | explaining | explains | Explanation | explanations | explicitly | Explode | exploded | exploding | Exploit | Exploitation | exploited | exploiting | exploits | Exploration | Explore | explored | Explorer | explorers | explores | exploring | Explosion | Explosive | explosives | Expo | Exponent | exponentially | Export | exported | exposé | exposed | Exposition | Exposure | Express | expressed | expresses | expressing | Expression | expressions | Expressive | Exquisite | exquisitely | Extant | Extend | Extendable | Extended | Extender | extending | extends | Extension | Extensive | extensively | Extent | Exterior | exteriors | externa | External | externally | Extinct | Extinction | extinguishers | Extort | Extortion | Extra | Extract | extracted | Extracurricular | Extraneous | extraordinarily | Extraordinary | Extraterrestrial | Extravagant | extravagantly | Extreme | Extremely | extremes | extremists | extruded | Exuberance | Eye | Eyeball | eyeballs | eyebrows | Eyedropper | Eyeful | eyeing | eyelashes | eyelids | eyes |