دیکشنری انگلیسی به فارسی

برای دیدن معنی فارسی کلمه و مثال‌های کاربردی از آن در جمله، لغت انگلیسی را در کادر زیر وارد نمایید.

dabs | Daddy | dads | Daffy | Daft | dagger | Daily | Daiquiri | Dairy | Dakota | Dale | Dali | Dalian | Dallas | Dam | Damage | damaged | Damaging | Dame | Damn | Damnable | Damp | dampening | Damper | dampers | dams | Dan | Dance | Dancer | dancers | dances | dancing | Dandelion | Dandy | Dane | Danes | Danger | dangerous | dangerously | dangers | Dangle | dangling | Dani | Danish | Darcy | Dare | dared | Dari | Daring | Dark | Darken | darkened | darker | darkest | darkness | darling | darn | darts | Darwin | das | Dash | Dashboard | Dashing | Data | database | databases | Date | Dated | dates | dating | Daughter | daughters | daunted | daunting | Davao | David | Davis | Davit | Dawn | Daydream | Daylight | days | Daytime | Dazzle | dazzled | dazzling | dazzlingly | Deactivation | Dead | deadening | deadlier | deadliest | Deadline | deadlines | Deadly | Deaf | deafening | Deal | Dealer | dealers | dealerships | Dealing | deals | Dealt | Dean | Dear | dears | Death | Deathbed | deaths | Debatable | Debate | debates | debating | debilitating | Debit | Debris | Debt | debts | Debunk | Debut | Decade | Decadence | Decadent | decades | decaying | deceive | Decelerate | Deceleration | December | Decency | Decent | Deception | Deceptive | Decide | Decided | decidedly | decides | deciding | decimals | Decision | decisions | Decisive | Deck | deckchair | Decker | decking | decks | Declaration | declarations | Declare | Declared | declaring | Decline | declined | declines | declining | deco | Decode | decodes | Decoding | Decompress | decompresses | deconstructed | deconstructing | deconstruction | Decorate | decorated | decorating | Decoration | decorations | Decorative | Decorator | Decoy | Decrease | decreased | decreases | Decreasing | decreed | Dedicate | Dedicated | dedication | deducted | Deductible | Deduction | deductions | deeds | deemed | Deep | Deepen | deeper | deepest | deeply | deepwater | Deer | deers | Default | Defeat | defeated | defeats | Defective | defectors | defects | Defence | Defend | Defendant | defended | Defender | defenders | defending | Defense | Défense | defenses | Defensive | Defiance | deficiencies | Deficit | Define | defined | defines | defining | Definite | definitely | Definition | Definitive | definitively | Deflect | deflected | Deflection | deflectors | Deformed | Deformity | deftly | defused | Degas | Degenerate | Degree | degrees | Dehydrate | dehydrated | del | Delaware | Delay | Delayed | delaying | delays | delegate | delegates | Delete | deleted | deletion | Delhi | deliberation | Delicacy | Delicate | Delicious | Delight | Delighted | Delightful | delightfully | delights | delinquents | Deliver | Deliverance | delivered | deliveries | delivering | delivers | Delivery | della | Delta | deltas | deluded | Delusion | Deluxe | Demagogue | Demand | demanded | Demanding | demands | Demeanour | Dementia | Democracy | Democratic | Demographic | demographically | demographics | Demolition | Demon | demons | Demonstrate | demonstrated | demonstrates | demonstrating | Demonstration | demonstrations | Demure | Den | denial | denied | denies | Denigrate | Denmark | denominators | Denotation | denoted | Denpasar | Dense | densely | Density | Dent | Dental | dented | dentist | dentists | Dentition | dents | Denver | Deny | denying | Deodorant | Depart | departing | Department | departments | departs | Departure | departures | Depend | depended | Dependence | Dependent | depending | depends | depicted | depleted | Deploy | deployed | Deployment | Deposit | deposited | depositing | Depository | deposits | Depot | Depressed | depressing | Depression | deprived | Depth | depths | deputies | Deputy | Derive | derived | dermatological | Dermatologist | dermatologists | Derogatory | Derrick | Derry | Des | desalination | Descendant | descendants | descended | descends | Descent | descents | describe | described | describes | describing | description | descriptions | Descriptive | Descriptor | descriptors | Desert | deserted | Deserter | Deserve | deserved | deserves | Design | Designate | Designated | Designation | designed | Designer | designers | Designing | designs | Desire | desired | desires | Desiring | desks | desktop | Desmond | Despair | Desperate | desperately | Desperation | Despite | Dessert | desserts | Destination | destinations | destined | Destiny | Destitute | Destroy | destroyed | destroyers | destroying | Destruction | Destructive | Detach | Detachable | Detached | Detail | Detailed | detailing | details | detainee | Detect | detected | detecting | Detection | Detective | detectives | Detector | detects | Detente | Detention | deteriorated | Determination | Determine | Determined | determines | determining | Deterministic | deterrents | dethroned | dethroning | detours | Detract | Detroit | dev | devastated | devastating | Develop | developed | developer | developers | developing | Development | developmental | developments | develops | deviating | Device | devices | Devil | Devise | devised | Devoid | Devoted | devotees | devoting | Devotion | devoured | Dez | Dhabi | Dhaka | dia | Diabetes | Diagnose | diagnosed | diagnosing | Diagnosis | Diagnostics | Diagonal | diagonally | Diagram | Dial | Dialect | dialed | Dialog | Dialogue | dialogues | dials | Diameter | Diamond | diamonds | Diaper | diapers | Diaphragm | diaphragmatic | diaphragms | Diaries | Diarra | Diary | Diaspora | Dibs | Dice | dick | Dictate | dictated | Dictation | dictators | Diction | dictionaries | Dictionary | die | died | Diego | diem | dies | Diesel | diet | Dietary | Dietrich | diets | Differ | Difference | differences | Different | Differential | Differentiate | Differentiation | Differently | differing | Difficult | difficulties | Difficulty | Diffident | diffusers | Dig | Digesting | Digestive | digging | Digit | Digital | Digitized | digits | dignified | Dignity | Dihedral | Dilemma | dilemmas | Dilettante | diligently | Dilute | diluting | Dim | Dimension | dimensional | diminishes | diminutive | Dine | Diner | Ding | dini | dining | Dinner | dinners | Dinosaur | Dinosaurs | Diorama | Dioxide | Dip | Diphthong | Diplomacy | Diplomat | Diplomatic | diplomatically | dipped | dips | Direct | directed | directing | Direction | directions | Directly | Director | directors | Directory | Dirk | dirt | Dirty | disabilities | Disability | disabled | Disadvantage | disadvantaged | disadvantages | Disagree | Disagreeable | disagreed | disagreeing | Disagreement | disagreements | Disappear | Disappearance | disappeared | disappearing | disappears | Disappoint | Disappointed | disappointing | Disappointment | Disarm | Disarray | disassembled | Disaster | disasters | Disastrous | Disband | Disbelief | disbelieving | Disc | Discard | discarded | Discern | discerned | Discerning | disciples | Disciplinarian | Discipline | disciplined | disclosed | Disclosure | disco | discoloured | disconcerting | Disconnect | disconnected | discount | discounted | discourages | discouraging | Discourse | Discover | discovered | discoveries | discovering | discovers | Discovery | Discrepancy | Discretion | Discriminate | Discrimination | discs | Discuss | discussed | discusses | discussing | Discussion | discussions | Disease | diseases | disengaged | disfigured | Disguise | disguised | Disgusting | Dish | Dishonest | dishonestly | Dishwasher | Disinfectant | disks | Dislike | disliked | dislikes | Dismal | Dismantle | dismantling | Dismay | Dismiss | dismissed | dismissing | Dismount | Disobedience | Disobey | Disorder | disorders | disorganized | disorientated | Disown | disparaging | Disparate | disparities | Disparity | Dispatch | dispatched | dispensers | Displace | Displacement | Display | displayed | displaying | displays | Disposable | Disposal | disposed | Disposition | Dispute | disputes | Disregard | Disrespect | disrespectful | disrupting | Disruption | dissatisfied | Dissipate | dissipated | dissipates | Dissolve | dissolved | dissolves | Dissuade | Distance | distances | Distant | Distill | Distillation | Distiller | distinct | distinction | Distinctive | distinctively | distinctly | Distinguish | distinguishes | distorted | Distortion | distorts | Distract | distracted | distracting | Distraction | distractions | distracts | Distress | Distribute | Distributed | distributes | distributing | Distribution | Distributor | District | districts | Disturbance | disturbing | disused | Ditto | Dive | Diver | Diverge | divers | Diverse | diversified | Diversify | Diversity | diverted | Dives | Divide | divided | Dividend | Divider | divides | dividing | Divine | diving | Division | divisions | Divisive | Divorce | divorced | divorces | dizzying | Djibouti | Doable | DOB | Docent | Dock | docked | docking | docks | doctors | Document | Documentary | Documentation | documents | dodgeball | dodging | Doer | does | Dog | doggedly | dogma | dogs | Dogwood | doing | Dole | Doll | Dollar | dollars | Dollop | Dolls | Dolmen | Dolphin | dolphins | Domain | Dome | domed | domes | Domestic | domestically | domiciled | Dominance | Dominant | Dominate | dominated | dominating | Dominatrix | Donate | donated | donating | Donation | donations | Donkey | donkeys | Donovan | donut | donuts | Doom | doomed | Doomsday | Door | doorbell | Doorman | doors | doorsteps | Doorway | doorways | dopamine | Dope | Doping | Dorian | Dorm | Dormant | Dortmund | Dory | Dosage | dose | doses | dosing | Dot | dots | dotted | Double | doubles | doubling | doubly | Doubt | doubted | Doubtful | doubts | Douce | Dough | doughnuts | Douglas | Dove | Downhill | download | downloading | Downright | downs | downside | Downstairs | Downstream | Downtown | Downtrodden | Downward | downwards | dozen | dozens | Drag | dragged | dragging | Dragon | dragons | drags | Drain | Drainage | drained | drains | Drama | dramas | Dramatic | dramatically | drank | drastically | Draught | Draw | drawback | Drawbridge | Drawer | drawers | Drawing | drawings | drawn | draws | dread | dreaded | Dreadful | Dream | dreamed | dreaming | dreams | dreamt | DreamWorks | drenched | Dresden | Dress | dressed | Dresser | dresses | Dressing | drew | dribbling | dried | Drier | dries | Drift | drifted | drifting | drifts | Drill | drilled | Drilling | drills | Drink | drinker | drinkers | drinking | drinks | Drip | dripping | Drive | driven | Driver | driverless | drivers | drives | driveshaft | driveway | driving | Drizzle | Drone | drones | drooling | Droop | drooping | Drop | dropped | dropping | drops | droughts | Drove | Drown | drowning | drowns | drowsiness | Drucker | Drug | drugged | drugs | Drugstore | drugstores | Drum | drummer | drumming | Drumstick | drunk | Dry | Dryer | dryers | Dua | Dual | Dubai | dubbed | Dublin | Duchess | Duchy | Duck | ducking | ducks | ducted | ducts | Dude | Due | Duenna | Duff | Dug | Duke | Dull | Duly | Dumb | Dummy | Dump | dumped | Dumpling | Dundee | dunes | Dunk | Duo | Duplex | Duplicate | duplicated | Durability | Durable | Duration | durations | Duress | During | durum | Dusky | düsseldorf | Dust | Duster | Dustin | dusting | Dutch | duties | Duty | DVD | dwarfed | dwells | dwindling | dye | dyed | dyes | Dying | Dyke | Dylan | Dynamic | Dynamics | Dynamism | Dynamite | dynasties | Dynasty | Dysfunction | dyslexic |