دیکشنری انگلیسی به فارسی

برای دیدن معنی فارسی کلمه و مثال‌های کاربردی از آن در جمله، لغت انگلیسی را در کادر زیر وارد نمایید.

Cab | Cabaret | Cabin | cabinets | cabins | Cable | cables | Caboose | Cabrillo | cabs | cadavers | Caddie | caddies | Caddy | cadets | Cadillac | Caesar | Caesars | Cafe | café | cafes | cafés | Cafeteria | Cage | Cairns | Cairo | caked | cakes | Calcium | Calculate | calculated | Calculation | calculations | Calculus | Calcutta | Calendar | Calf | Caliber | calico | Californian | Caliper | calipers | Calisthenics | Call | callback | Called | Caller | Calligraphy | Calling | calls | Calm | calmer | Calmness | calms | calories | Calvert | Cam | Cambridge | Came | Camel | camels | Camera | Cameraman | cameras | Cameron | Camouflage | Camp | Campaign | Campanile | camped | campfires | campgrounds | camping | camps | campsite | Campus | Cana | Canada | Canadian | Canadians | Canal | canals | Cancel | canceled | cancelled | Cancer | Cancerous | Candid | Candidacy | Candidate | candidates | candies | Candle | Candler | candles | Candy | Cane | Cannabis | Canned | Cannibalism | Cannon | Canoe | canoeing | canola | canon | Canopy | cans | Canteen | Cantilever | cantilevered | Canvas | canvases | Canyon | canyons | Cap | capabilities | Capability | Capable | Capacitor | capacitors | Capacity | Cape | Caped | capita | Capital | Capitalism | Capitalize | capitals | caps | capsizing | Capsule | capsules | Captain | Caption | captions | captivated | captivating | Captive | Captivity | Capture | captured | capturing | Caramel | caramelized | caramels | Caravaggio | carb | carbajal | Carbine | Carbon | Carbonate | carbonated | Carbonation | Carburetor | Card | Cardboard | Cardiac | Cardiff | Cardinal | cardiovascular | cards | Care | cared | Career | careers | Careful | carefully | caregivers | Careless | carelessly | cares | caressing | Cargo | Caribbean | caricatures | caring | Carl | Carol | carols | Carousel | carousels | carpentry | Carpet | carpets | Carrera | carriage | carriages | Carribean | Carrie | carried | Carrier | carriers | carries | Carroll | carrot | carrots | Carry | carrying | carryover | cars | Cart | Carter | Cartilage | Cartoon | cartoons | carts | carvajal | Carve | carved | Carving | carwash | Cascade | cascading | Case | cased | casement | cases | Casey | Cash | cashew | cashews | cashing | Casillas | Casino | casinos | Cassette | Cast | Castelo | castilleja | Casting | Castle | castles | Casual | casually | casualties | Cat | Catalog | cataloguing | Catalyst | Catastrophe | Catastrophic | Catch | catches | Catching | catchment | categories | Category | catering | catfish | Cathedral | cathedrals | Catherine | Catholic | Catholicism | Catholics | cats | Cattle | caught | Cauldron | Cause | caused | causes | causing | cautery | Caution | Cautionary | cautions | Cautious | Cavalry | Cave | caves | Caw | Cayman | CCTV | CDs | Cease | ceased | ceases | Cebu | Cedar | ceiling | ceilings | celeb | Celebrate | celebrated | celebrates | celebrating | Celebration | celebrations | celebrities | Celebrity | Celery | Cell | Cellar | cellphone | cellphones | cells | Cellulosic | Celsius | Celtic | Cement | Cemetery | Censor | cent | Centenarian | centenarians | Center | centered | centerpiece | centers | Centigrade | Centimeter | centimeters | Centipede | Central | Centre | centres | cents | centuries | Century | CEO | Cephalopod | cephalopods | Ceramic | Cereal | Cerebral | Ceremonial | ceremonies | Ceremony | cerise | certain | Certainly | certainties | Certainty | Certificate | certificates | Certification | certifications | certified | Cézanne | Chad | Chagrin | chai | Chain | chains | chainsaw | Chairman | chairs | Chalice | Chalk | Challenge | challenged | challenges | challenging | Chamber | chambers | Chameleon | Champ | Champagne | Champion | Champions | Championship | championships | Chance | Chancellor | chances | chancy | Chandelier | chandeliers | Change | changeability | Changeable | changed | changeover | Changer | changes | changing | Channel | channeled | channeling | channels | chants | Chao | Chaos | chap | Chapel | Chapo | Chapter | chapters | Character | Characteristic | characteristically | Characteristics | characters | Charbel | Charge | charged | Charger | chargers | charges | charging | chariot | charismatic | Charitable | charities | Charity | Charlemagne | Charles | Charleston | Charlton | Charm | Charming | charms | Chart | charting | charts | Chase | chased | chases | chasing | Chasm | Chassis | Chat | Chatter | chatting | chauffeurs | Chavez | Cheap | cheaper | cheapest | cheaply | Cheapness | Cheat | Cheated | cheating | Chechens | Check | checked | Checker | checkered | Checkers | Checking | Checklist | checkmark | Checkpoint | checks | Checkup | Cheddar | Cheek | cheekbones | cheeks | Cheeky | Cheerful | cheerfulness | cheering | Cheerio | cheerleader | cheers | cheeseburger | cheesecake | cheesecloth | cheeses | Cheesy | Cheetah | Chef | chefs | Chemical | chemically | chemicals | Chemist | Chemistry | chemists | Chemotherapy | Chenghua | Cheque | Cherish | cherishes | Chernobyl | Cherry | Chess | Chest | Chestnut | chestnuts | Chevy | Chew | Chewy | Chiang | Chiba | Chic | chica | Chicago | Chick | Chicken | chickens | chickpeas | chicks | Chico | Chief | Chiefly | chiefs | chien | Child | childcare | Childhood | childish | Chile | Chili | Chill | Chilled | chilling | chills | Chilly | Chime | Chimney | chimneys | chimpanzees | Chin | Chinatown | chinchillas | Chinese | Chink | chins | Chip | chips | Chirp | Chlorine | cho | Chocolate | chocolates | Chocolatier | Choice | choices | choicest | Choir | choirs | Choke | choked | choking | Cholesterol | Choose | chooses | choosing | Chop | chopped | Chopper | chopping | Choppy | Chops | Chopsticks | Chord | Chore | choreographed | Choreography | chores | Chorus | chose | Chosen | Christ | Christening | Christian | Christianity | Christians | Christmas | Christy | Chromatography | Chrome | Chronic | Chrysler | chub | Chubby | chuck | chuckle | chuckled | chuckles | Chunk | chunks | chunky | Church | churches | Churn | churning | chute | CIA | Cicero | Cigar | cigarettes | cigars | Cinema | Cinematic | Cinnamon | ciphers | Circle | circled | circles | circling | Circuit | circuits | Circular | circulating | circumference | Circumstance | circumstances | Circus | Cirque | Cistercian | Cite | Cité | cities | citing | Citizen | citizens | Citizenship | cityscape | Civic | Civil | Civilian | civilians | Civilisation | Civilization | civilizations | civilized | clad | Cladding | Claim | claimed | claiming | claims | Claire | Clamp | clamped | clamps | Clap | clapping | Clarification | clarify | Clarinet | Clarity | Clash | clashes | clasped | Class | classes | Classic | Classical | Classicism | classics | Classification | Classified | Classify | Classmate | classmates | Classroom | classrooms | Classy | Claudia | Clause | clauses | claustrophobic | Claw | clawed | claws | Clay | Clean | cleaned | cleaner | cleaners | cleanest | cleaning | cleanliness | cleanly | cleans | cleansing | cleanup | Clear | Clearance | clearances | Cleared | clearer | clearest | Clearing | clearly | clears | cleave | cleaved | cleaving | clenched | Clerk | clerks | Clever | cleverer | cleverest | cleverly | Cliche | cliché | cliched | Click | clicking | clicks | Client | Clientele | clients | Cliff | cliffs | Clifton | Climate | climates | Climatic | Climb | climbed | Climber | climbers | climbing | climbs | Cling | Clings | Clinic | clinical | Clink | Clip | Clipping | clips | cloaked | Clock | Clocked | clocking | clocks | Clockwork | clog | clogged | Cloister | Clone | Clooney | Close | Closed | closely | closeness | closer | closes | closest | Closet | closets | closing | Clostridium | Closure | Clot | Cloth | Clothes | Clothing | cloths | clotted | Cloud | clouds | Cloudy | Clove | Clover | Clown | Club | clubs | Clue | clues | clung | Cluster | clustered | clusters | Clutch | clutches | Clutter | CNN | Coach | coaches | coaching | coachman | Coal | Coalition | coals | Coarse | coarser | Coast | coastal | coaster | Coastline | coasts | Coat | coated | Coating | coatings | coats | Cob | Cobra | Coca | Cochran | cocked | Cockney | Cockpit | cocktails | Coco | Cocoa | Coconut | coconuts | Cocoon | Code | Coded | codes | Coding | Coffee | coffees | Cognac | cognitive | Coherence | Coherency | Coherent | coherently | Cohesion | Cohort | cohorts | Coil | coils | Coin | Coincidence | coincidentally | coincides | coined | coins | Coke | Coker | cokes | Cola | Cold | colder | coldest | Cole | Coleman | Collaborate | collaborated | Collaboration | collaborative | Collapse | collapsed | collapses | collapsing | Collar | Collateral | Colleague | colleagues | Collect | collected | collectible | collecting | Collection | collections | Collective | Collectively | College | colleges | Collegiate | collide | Collision | collisions | colloquially | Collude | Cologne | Colombia | Colombo | colon | Colonel | Colonial | colonialists | colonies | Colonize | colony | Colorado | Colored | Colorful | Coloring | colors | colossal | Colossus | Colour | Coloured | Colourful | Colouring | colours | Columbia | Column | columns | Com | Combat | combating | combin | Combination | combinations | Combine | Combined | combines | combining | Combustion | comeback | Comedians | comedies | Comedy | Comer | comes | cometh | Comfort | Comfortable | comfortably | comforts | Comfy | Comic | comics | coming | comma | Command | Commander | commanding | commands | commas | Commemorate | commenced | Commencement | Comment | Commentator | commentators | commenting | comments | Commerce | Commercial | Commercialize | commercialized | commercially | commercials | Commissary | Commission | commissioned | Commit | Commitment | commitments | committed | committing | Commodity | Commodore | Common | Commonly | commons | Commotion | Communal | Communicate | communicated | communicating | Communication | Communications | Communicator | Communist | communit | communities | Community | Commute | commuting | Compact | compactly | companies | Companion | companions | Companionship | Company | Comparable | comparatively | Compare | compared | compares | comparing | Comparison | comparisons | Compartment | Compassion | Compassionate | Compatibility | Compatible | compel | compelling | Compensate | compensator | Compete | competed | Competence | competences | competencies | Competency | Competent | competes | competing | Competition | competitions | Competitive | Competitor | competitors | compile | compiled | Complain | complained | complaining | complains | Complaint | complaints | Complement | complemented | Complete | completed | completely | completing | Completion | Complex | complexities | Complexity | complicated | complicates | complicating | Complication | complications | Complicity | complied | Compliment | COMPLIMENTS | Comply | Component | components | Composed | Composer | composers | Composite | composition | compositional | Compound | compounded | compounds | Comprehend | Comprehensible | Comprehension | Comprehensive | comprehensively | Compress | Compressed | Compression | Compressive | compressors | comprised | comprising | Compromise | compromised | compromises | compromising | compulsively | computational | Compute | computed | Computer | computers | Computing | comrades | Concave | Conceal | concealing | conceded | conceding | conceivable | conceived | Concentrate | concentrated | concentrating | concentration | concentrations | Concept | Conception | concepts | Conceptual | Concern | concerned | concerns | Concert | Concerted | concerts | Concession | concessions | Concierge | Concise | concisely | conclave | Conclude | concluded | concludes | concluding | Conclusion | conclusions | Conclusive | Concord | Concorde | Concrete | concurrently | Concussion | Conde | Condemn | Condemnation | condemned | Condensate | Condense | Condensed | Condescending | condiments | Condition | Conditional | conditionals | conditioned | Conditioning | conditions | condominiums | Conduct | conducted | Conductor | conductors | conducts | Cone | Confederate | conference | Confess | confessed | Confession | Confessor | Confetti | Confidence | Confident | Confidential | confidently | Configuration | configure | Confine | Confined | confines | Confirm | Confirmation | confirmed | confirming | Confiscate | conflate | Conflict | conflicted | conflicting | conflicts | Conform | Confounded | Confront | confronted | Confucius | Confuse | confused | confusing | Confusion | congested | Congestion | Conglomerate | conglomerates | Congo | Congratulate | congratulating | congratulations | Congregation | congregations | Congress | Conical | Conjugate | Conjugation | conjugations | Conjunction | Conjure | Connect | Connected | Connecticut | connecting | Connection | connections | Connectivity | Connectors | connects | Connie | Connoisseur | Connotation | Conquer | conquered | conquering | conquers | Conrad | cons | Conscience | Conscientious | conscientiously | Conscious | Consciously | Consciousness | Consecutive | Consensus | Consent | Consequence | consequences | consequently | Conservation | Conservative | conservatives | Conservatory | Conserve | conserving | Consider | Considerable | considerably | Consideration | considerations | Considered | considering | considers | consigned | Consist | consisted | Consistency | Consistent | consistently | consisting | consists | Consolation | consolatory | Console | Consolidate | consolidated | consolidating | Consolidation | Consonant | consonants | Consortium | Conspicuous | Conspiracy | Constancy | Constant | constantly | Constituent | constitutes | Constitution | Constitutional | constitutionally | constrained | constrains | constraints | Constrict | constricted | Construct | constructed | constructing | Construction | constructs | Construe | Consulate | Consult | Consultant | Consultation | consulting | Consume | Consumer | consumerism | consumers | consumes | consuming | Consumption | Contact | contacted | contacting | contacts | Contagious | Contain | contained | Container | containers | containing | Containment | contains | contaminants | contaminating | Contemplate | Contemporary | contempt | contemptuously | Contend | contender | Content | contented | contents | Contest | contests | Context | contexts | Continent | continents | contingencies | Continual | continually | Continuation | Continue | continued | continues | Continuing | Continuity | Continuous | continuously | Continuum | Contour | contoured | Contraception | Contract | contracted | contracting | Contraction | contractions | Contractor | contractors | contracts | Contradiction | contradictions | Contradictory | Contraption | contraptions | Contrary | Contrast | contrasting | contrasts | Contribute | contributed | contributes | contributing | Contribution | contributions | contributors | contrived | Control | controlled | Controller | controllers | controlling | controls | Controversial | controversially | controversies | Controversy | Convenience | conveniences | Convenient | Conveniently | Convention | Conventional | conventionally | conventions | Conversation | Conversational | conversations | Converse | conversely | Conversion | Convert | converted | converting | converts | Convey | conveyed | Conveyer | conveying | Conveyor | Convict | convicted | conviction | convictions | Convince | convinced | Convincing | Convoluted | convulsed | Conway | cook | cooked | Cookie | Cookies | cooking | cooks | Cool | cooled | Cooler | coolers | coolest | Cooling | cools | Coombs | Cooper | Cooperation | Cooperative | cooperatives | Coordinate | Coordinated | Coordinates | coordinating | coordination | Coordinator | Cop | Cope | Copenhagen | copied | copies | Copilot | coping | copper | coppers | cops | Copulation | Copy | copycats | copying | Copyright | copyrighted | Coral | coraline | corals | Cord | Core | cork | corks | Corkscrew | Corn | Cornea | Corner | cornering | corners | cornerstone | Cornice | cornstarch | Cornwall | Coronado | Coronation | coronations | Corporate | Corporation | corporations | Correct | corrected | correcting | corrections | correctly | Correctness | Correlated | correspondence | correspondences | Correspondent | corresponding | corresponds | Corridor | corridors | Corrode | Corrosion | corrugated | Corrupt | Corruption | Corsica | Cortex | Corvette | Cosmetic | cosmetics | Cosmic | Cosmonaut | Cost | Costa | costing | Costly | Costner | costs | Costume | costumes | Cosy | cottages | Cotton | Couch | couches | Cough | coughed | coulda | Coulee | Council | Councilor | Count | Countable | Countdown | counted | Countenance | Counter | Counteract | counteracting | counterparts | counterproductive | counters | countertop | counterweights | counties | counting | Countless | countries | Country | Countryman | countrymen | Countryside | counts | County | Coup | Coupe | Couple | coupled | couples | Courage | Course | courses | Court | courtesies | Courtesy | Courtney | Courtroom | courts | Courtyard | courtyards | Cousin | cousins | Cove | Coventry | Cover | Coverage | covered | Covering | Coverlet | covers | coveted | cow | Coward | Cowboy | coworker | Cows | Cox | Cozy | Crab | Crack | cracked | Cracker | cracking | cracks | Cradle | cradled | Craft | crafted | crafting | crafts | craftsmanship | craftsmen | Crafty | Cram | crammed | Cramp | cramped | Cranberries | Cranberry | Crane | cranes | Crank | cranky | Crap | crappy | Craps | Crash | crashed | crashes | crashing | Crate | crates | craving | Crawl | crawled | Crawley | crawling | crayons | craziest | Crazy | Cream | creams | creamy | Crease | creased | creases | Create | created | creates | creating | Creation | creations | Creative | Creativity | Creator | creators | Creature | creatures | credentials | Credible | Credit | credited | Creed | Creek | Creep | creeping | creeps | Creepy | Cremate | Crepe | crept | Crescent | crest | Crew | crews | Cricket | cried | cries | Crime | crimes | Criminal | criminals | crimp | crimped | crimping | Crimson | Cringe | crises | Crisis | Crisp | crisps | Crispy | Criteria | Critic | Critical | critically | criticise | Criticism | criticized | criticizing | critics | Croatia | croissant | Crook | Crop | crops | Cross | Crossbar | crossed | crosses | Crossing | crossings | Crossover | Crossroad | crossroads | crouching | Crow | Crowd | crowded | crowding | crowds | crowdsource | crowdsourcing | Crown | crowned | Crucial | Crucible | Crude | Cruel | Cruelty | Cruise | Cruiser | cruisers | cruises | cruising | Crumb | crumbling | crumbly | crumbs | Crunch | crunchy | Crush | crushed | Crusher | crushing | Crust | Crusty | Crutch | crutches | Crux | Cry | crying | cryo | Crypto | Crystal | crystallised | Crystallize | crystals | Cuba | Cuban | Cubby | Cube | cubes | cubic | Cubs | cucumbers | Cue | cues | cuff | cuffed | cufflinks | cuffs | Cuisine | Cull | culminated | Culmination | Culprit | culprits | Cult | Cultivate | cultivated | cultivating | Cultural | culturally | Culture | cultures | Cumbersome | cupboard | cupboards | Cupcake | cupcakes | cups | Curable | Curate | Curb | Curd | curds | Cure | cured | cures | Curie | curing | Curiosity | Curious | currencies | Currency | Current | currently | currents | Curriculum | curries | Curry | Curse | curses | Cursive | Curt | Curtain | curtains | Curtsey | curvature | Curve | curved | curves | curving | cus | Cushion | cushions | Cusp | Cuss | Custard | Custody | custom | Customary | Customer | customers | Customize | customs | Cut | cutbacks | Cute | cutest | cutie | cutout | cuts | Cutter | cutters | Cutting | cuz | cyber | Cycle | cycles | Cycling | Cygnus | Cylinder | cylinders | Cylindrical | Cynical | Cynicism | Cynthia | Cyprus | Cyril | cystic | Czech |