معنی فارسی کلمه asthma

تنگی‌ نفس‌، نفس‌ تنگی‌، اسم‌، اهو.

کاربرد asthma در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.