معنی فارسی کلمه assumptions

حدسیات

کاربرد assumptions در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.