معنی فارسی کلمه assumption

فرض‌، خودبینی‌، غرور، اتخاذ، قصد، گمان‌، (با A)جشن‌، صعود مریم‌ باسمان‌، انگاشت‌.، فرض‌، پنداشت‌.

کاربرد assumption در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.