معنی فارسی کلمه assumed

فرضی، مفروض

کاربرد assumed در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.