معنی فارسی کلمه associates

همکاران

کاربرد associates در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.