معنی فارسی کلمه assists

کمک

کاربرد assists در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.